Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Rz 261/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-10-25

ma decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego, jeśli organ, dokonane przez inwestora odstępstwa od pozwolenia na budowę uzna za nieistotne. Naczelny Sąd Administracyjny...
nr 191 i 208/4 - umorzył postępowanie administracyjne w sprawie nieistotnych zmian przebiegu trasy sieci wodociągowej., Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego...

SA/Rz 2417/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2000-03-16

Stanisława S. na decyzję Wojewody K. z dnia 1 września 1998 r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego - oddala skargę. Decyzją z dnia 1.09.1998 r...
28.04.1998 r. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego dotyczącego lokalizacji napowietrznego kabla telewizji satelitarnej biegnącego od budynku nr 4 przy ul. S...

SA/Rz 2899/01 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2002-10-02

na rozprawie sprawy ze skargi Adama B. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rz. z dnia 19.11.2001 r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania...
dz. nr 953. W tej sytuacji w sprawie nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, co uzasadnia umorzenie postępowania., Decyzję...

SA/Rz 1833/99 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-09-12

w Rz. z dnia 28 września 1999 r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie budowy budynku mieszkalnego - skargę oddala. We wniosku...
. 105 par. 1 Kpa umorzył postępowanie administracyjne w sprawie wytyczenia i budowy budynku mieszkalnego położonego na działce nr 565 przy ul. S. w S., realizowanego...

SA/Rz 847/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-12-20

w mocy decyzję Wójta Gminy J.R. z dnia 23 marca 2000 r. (...) w sprawie umorzenia postępowania w przedmiocie wymeldowania Elżbiety S. z pobytu stałego w B. Nr 21...
., Decyzją z dnia 23 marca 2000 r. opisaną na wstępie, Wójt Gminy J.R. umorzył postępowanie w sprawie wymeldowania Elżbiety S. z pobytu stałego w B. Nr 21, motywując...

SA/Rz 2945/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2000-06-13

Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Antoniego M. na decyzję Wojewody K. z dnia 23 listopada 1998 r. (...) w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania...
. - Biuro w B. z dnia 24 września 1998 r., (...) odmawiającą Antoniemu M. umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie ustawionej na działce nr 1653/1 położonej w B...

SA/Rz 1543/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-02-07

budowlanych. Prowadzi to do wniosku, że postępowanie przed organem nadzoru budowlanego podlega umorzeniu, skoro organ ten nie jest właściwy do rozstrzygnięcia sprawy...
(...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rz. z dnia 21 lipca 2000 r. (...) w przedmiocie :umorzenia postępowania administracyjnego - oddala skargę. Decyzją z dnia...

SA/Rz 835/95 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1996-09-05

umorzonego postępowania egzekucyjnego, nie przedłożył dowodów świadczących o trudnościach finansowych., W odwołaniu od powyższej decyzji Bank podniósł, że obciążenie wierzyciela...
z prawem. Decyzja w przedmiocie umorzenia kosztów postępowania egzekucyjnego - jakkolwiek niezgodna z wnioskiem wierzyciela - jest jednak rozstrzygnięciem o istocie sprawy...

SA/Rz 1544/97 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1999-04-22

postępowania dotyczącego zwrotu nieruchomości na rzecz Zofii B.:, - utrzymał w mocy wymienioną decyzję w części dotyczącej umorzenia postępowania o zwrot nieruchomości...
1985 r. umorzył postępowanie administracyjne o zwrot nieruchomości w odniesieniu do Zofii B. oraz orzekł o zwrocie na rzecz Jerzego B. działek nr 829/14, 829/15 i 829/22...

SA/Rz 100/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-06-06

w R. z dnia 29 listopada 1999 r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego - skargę oddala. (...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w R...
umarzająca postępowanie., Umorzenie postępowania, stosownie do przepisu art. 105 Kpa, następuje w dwóch sytuacjach:, l/ z powodu bezprzedmiotowości postępowania...
1   Następne >   +2   6