Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Lu 1109/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-09-30

pieniężnej nie daje podstawy do umorzenia postępowania., Prawidłowe postępowanie w takiej sytuacji powinno polegać na wydaniu decyzji o odmowie wymierzenia kary pieniężnej...
umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia kary pieniężnej za usunięcie drzewa - oddala skargę. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Z. decyzją z dnia...

II SA/Lu 1683/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-04-18

Wojewody Z. z dnia 5 listopada 1998 r. (...) w przedmiocie uwzględnienia skargi w trybie art. 38 ust. 2 ustawy o NSA na decyzję w sprawie umorzenia postępowania...
z dnia 5 listopada 1998 r. (...) uchylił własną decyzję z dnia 4 sierpnia 1998 r. oraz decyzję organu I instancji o umorzeniu postępowania przekazując sprawę do ponownego...

I SA/Lu 504/97 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1998-06-10

wniosku o umorzenie postępowania wszczętego 21 maja 1996 r., Biorąc pod uwagę przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego Izba Skarbowa stwierdza, że skarga...
jest bezzasadna i nie występowały przesłanki do podejmowania rozstrzygnięcia w sprawie umorzenia postępowania wszczętego 21 maja 1996 r. w sprawie wymiaru podatków za 1994 r...

II SA/Lu 384/01 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2002-06-04

Odwoławcze w (...) decyzją z dnia 4 marca 1999 r. umorzyło postępowanie odwoławcze ze względu na cofnięcie odwołania przez Zarząd Dróg Powiatowych w (...) - następcę...
o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w (...) w decyzji zaskarżonej w niniejszej sprawie zaaprobowało powyższe stanowisko Wójta Gminy...

I SA/Lu 1214/96 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1997-12-03

zażalenia na postanowienie o umorzeniu postępowania egzekucyjnego, wszczętego na wniosek wierzyciela /art. 5, art. 26 par. 1 i art. 59 par. 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r...
na postanowienie III Urzędu Skarbowego w L. z 30 lipca 1996 r. w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego przeciwko Ryszardowi K. jest niedopuszczalne., Izba Skarbowa w L...

I SA/Lu 1284/96 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1997-12-03

stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia LBR SA w L. na postanowienie Pierwszego Urzędu Skarbowego w L. z dnia 30 lipca 1996 r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania...
, powołując się na zbycie wierzytelności przez BS w N. wystąpił o umorzenie postępowania egzekucyjnego., Stosownie do art. 34 par. 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym...

II SA/Lu 151/99 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2000-03-30

S. na decyzję Wojewody L. z dnia 30 grudnia 1998 r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie budowy ogrodzenia działki - uchyla zaskarżoną decyzję...
, na podstawie którego organ I instancji umorzył postępowanie. Postępowanie nie było bezprzedmiotowe, gdyż wbrew stanowisku zaskarżonej decyzji rozstrzygnięcie sprawy...

I SA/Lu 6/01 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-09-24

. z dnia 10 lipca 2000 r. odmawiającej umorzenia opłaty za zajęcie pasa drogowego, uchyliło tę decyzję i umorzyło postępowanie pierwszej instancji., Jako podstawę prawną swej...
., zobowiązywało do uchylenie zaskarżonej decyzji i umorzenia postępowania pierwszej instancji. Dyspozycja art. 138 par. 1 pkt 2 Kpa pozwala organowi odwoławczemu...

II SA/Lu 978/01 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2002-12-05

. na decyzję (...) Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w L. z dnia 23 maja 2001 r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego - uchyla...
w sprawie. Przepis art. 105 par. 1 Kpa, na który powołano się w decyzji, pozwala na umorzenie postępowania wówczas, gdy postępowanie z jakichkolwiek przyczyn stało...

II SA/Lu 975/01 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2002-06-04

w uzasadnieniu, że brak jest przesłanek do wydania decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego organu I instancji, ponieważ w rozumieniu art. 138 par. 1 pkt 2 w związku...
decyzję i umorzyło postępowanie w sprawie wznowienia postępowania., Oznacza to, zaznaczył organ odwoławczy, że projektowany budynek w trakcie rozpatrywania wniosku inwestora...
1   Następne >   +2   +5   10