Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Bd 86/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-01-23

W sytuacji umorzenia postępowania będącego następstwem wygaśnięcia zobowiązania podatkowego /art. 59 par. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa...
za zwłokę 94.520,10 zł uchyliła zaskarżoną decyzję w całości i umorzyła postępowanie w sprawie z powodu jego bezprzedmiotowości., W uzasadnieniu decyzji wskazano m.in....

SAB/Bd 20/03 - Postanowienie NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-06-04

z dnia 6 września 2001 r. /Dz.U. nr 101 poz. 1113/ należy interpretować w ten sposób, że w wypadku umorzenia postępowania w sprawie ze skargi na bezczynność organy z powodu...
Starosty I. w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę postanawia - umorzyć postępowanie. Skarżący S. P. Spółka z o.o. w W. wniósł...

SA/Bd 1868/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-09-24

/Dz.U. 2000 nr 106 poz. 1126 ze zm./ dopiero decyzją z dnia 20 marca 2003 r. (...) odniósł się do powyższego odwołania i umorzył postępowanie odwoławcze. W uzasadnieniu...
postępowania administracyjnego., Przechodząc do merytorycznej kontroli zaskarżonej decyzji o umorzeniu postępowania odwoławczego, wskazać należy, że stanowi ona...

SA/Bd 1582/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-07-23

lutego 2003 r., powołując się na art. 138 par. 1 pkt 1 Kpa utrzymał w mocy zaskarżoną decyzję i umorzył postępowanie w sprawie., W uzasadnieniu tej decyzji wskazano, że w dniu...
przedmiotowego garażu na warsztat usług samochodowych. Natomiast dalsza część rozstrzygnięcia o umorzeniu postępowania w sprawie mogłaby wskazywać, że organ odwoławczy...

SA/Bd 1755/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-12-04

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia 25 lutego 2003 r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie o wydanie warunków...
. 17 pkt 1, art. 127 par. 1 i art. 28 Kpa umorzyło postępowanie odwoławcze, stwierdzając, iż skarżący, wszczęte wniesionym przez adwokata Jacka U., pełnomocnika Andrzeja...

SA/Bd 1830/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-10-28

przesłankę do umorzenia zaległości podatkowej. Muszą jednak zostać odpowiednio udokumentowane., W przedmiotowej sprawie, zdaniem Izby, w trakcie prowadzonego postępowania...
, protokół z przesłuchania pokrzywdzonego, postanowienie o wszczęciu dochodzenia czy postanowienie o umorzeniu postępowania/., W tej sytuacji, zdaniem Izby, przytoczone...

SA/Bd 201/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-02-18

Nadleśnictwa G. i w tym zakresie umorzyło postępowanie oraz utrzymało w mocy decyzję organu I instancji w pozostałej części, tj. w zakresie określenia wysokości...
I instancji i umorzono postępowanie., Skargę na powyższą decyzję wniósł Rejonowy Zarząd Infrastruktury w B., żądając uchylenia zaskarżonej decyzji i przekazania sprawy...

SA/Bd 2481/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-11-06

albo uchylić skarżoną decyzję w całości lub w części i orzec co do istoty sprawy., Organ odwoławczy może również umorzyć postępowanie odwoławcze albo może uchylić zgodnie...
dowodu stanowił koszt uzyskania dochodu. Wadliwość jednego dokumentu, z kilku dotyczących spornej kwestii, nie może przekreślać wiarygodności pozostałych., W postępowaniu...

SA/Bd 1572/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-07-22

za uzasadnione - o umorzeniu postępowania egzekucyjnego albo o zastosowaniu mniej uciążliwego środka egzekucyjnego. (...)'., Z przepisu tego wynika, że wierzyciel wypowiada...
1. Rozstrzygnięcie i zajmowane przez organ egzekucyjny lub wierzyciela stanowisko w sprawach dotyczących postępowania egzekucyjnego następuje w formie postanowienia., 2...

SA/Bd 2048/03 - Wyrok NSA oz. w Bydgoszczy z 2003-11-25

przez Urszulę W. i Elżbietę A. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B. postanowieniem z dnia 15 kwietnia 2003 r. uchyliło zaskarżone postanowienie i umorzyło postępowanie...
1. Zarzut strony, że nie brała udziału w postępowaniu przed organem współdziałającym /art. 106 par. 1 Kpa/, do którego organ prowadzący postępowanie zwrócił...
1   Następne >   2