Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Bk 1548/02 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2003-04-03

Wykonanie w toku postępowania egzekucyjnego obowiązku nałożonego nakazem państwowego inspektora pracy nie uzasadnia umorzenia tego postępowania. Może stanowić...
jedynie podstawę umorzenia grzywny nałożonej w celu przymuszenia. Mikołaj S. - Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 'M.' w B. złożył wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego...

SA/Bk 1132/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1997-03-07

podatkowego, co zwolni organ odwoławczy od obowiązku merytorycznego rozpoznania sprawy i upoważni ten organ do umorzenia postępowania odwoławczego., 2. Nie jest dopuszczalne...
umorzenie postępowania w sprawie umorzenia odsetek od zaległości podatkowej, jeżeli w trakcie toczącego się postępowania należność z tego tytułu została wyegzekwowana...

SA/Bk 242-243/94 - Postanowienie NSA oz. w Białymstoku z 1995-02-15

postanawia umorzyć postępowanie. Ustawa z dnia 2 lipca 1944 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych /Dz.U. nr 105 poz. 509/ zawiera art. 63 stanowiący...
ostateczną do dnia 12 listopada 1994 r. podlega umorzeniu., Umorzenie to jest obligatoryjne /wyjątek z mocy tegoż art. 63 obejmuje jedynie postępowanie wszczęte...

SA/Bk 1146/02 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2002-12-19

Budowlanego w B. z dnia 23 lipca 2002 r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie sprostowania omyłki w upomnieniu - oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem...
. (...) Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w S., (...) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w B. uchylił zaskarżone postanowienie w całości i umorzył postępowanie...

SA/Bk 1074/01 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2002-01-18

po rozpoznaniu sprawy ze skargi Zbigniewa Ł. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia 18 czerwca 2001 r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania o nadanie...
. w B. oznaczonych numerami geodezyjnymi 729/1 i 729/2 decyzją (...) z dnia 26 marca 2001 r. z powołaniem się na art. 105 Kpa umorzył postępowanie., Podał, że nieruchomość...

SA/Bk 1116/02 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2002-12-10

Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Leszka i Teresy P. na decyzję Wojewody P. z dnia 19 lipca 2002 r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania...
administracji architektoniczno-budowlanej, umorzył postępowanie administracyjne z wniosku skarżących Leszka i Teresy P. o udzielenie pozwolenia na stałe użytkowanie...

SA/Bk 1686/97 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1998-07-02

. uchyla zaskarżoną decyzję w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zameldowania na pobyt stały Danuty D. W dniu 11 lipca 1997r. do Urzędu Miejskiego w Ł. wpłynął...
Ł. decyzją z dnia 24 października 1997 r. uchylił zaskarżoną decyzją Prezydenta Miasta Ł. i umorzył postępowanie I instancji. Wojewoda stwierdził bowiem, iż brak...

SA/Bk 779/03 - Postanowienie NSA oz. w Białymstoku z 2003-11-27

. nr 1956/03 w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta w Ł. - odrzucił skargę. Uchwałą nr 35/IX/03 z 26 marca 2003 r...
kwietnia 2003 r. organ nadzoru finansowego podjął uchwałę nr 1956/03 o umorzeniu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta Ł. nr 35/IX/03...

SA/Bk 41/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-06-15

. decyzją z dnia 24 grudnia 1999 r. (...) uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i umorzyło postępowanie w sprawie. W uzasadnieniu organ odwoławczy stwierdził, co następuje...
I instancji postępowanie nie znajduje oparcia w przepisach ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska Kolegium uchyliło decyzję organu I instancji i umorzyło postępowanie...

SA/Bk 1036/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-12-23

wcześniej PFZ., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w S. decyzją z dnia 24 lipca 1995 r. (...) uchyliło zaskarżoną decyzję organu I instancji w całości i umorzyło postępowanie...
przedsiębiorstwach gospodarki rolnej. W tym stanie rzeczy organ odwoławczy uchylił decyzję i umorzył postępowanie., W skardze do Naczelnego Sądu Administracyjnego zainteresowani wnoszą...
1   Następne >   +2   +5   11