Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Łd 2113/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-09-10

decyzja negatywna czy pozytywna. Bezzasadność żądania strony musi być wykazana w decyzji załatwiającej sprawę co do jej istoty a nie prowadzić do umorzenia postępowania...
. Należy bowiem odróżnić przesłanki materialnoprawne decydujące o zasadności bądź bezzasadności żądania strony od przesłanek procesowych skutkujących umorzenie postępowania...

I SA/Łd 266/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1997-06-24

października 1995 r, Janina H. wniosła o umorzenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułu (...) z 16 sierpnia 1994 r., podnosząc, iż decyzja...
umorzenia postępowania egzekucyjnego wszczętego w dniu 10 października 1995 r.'. W uzasadnieniu stwierdzono, że w dniu wszczęcia postępowania egzekucyjnego obowiązek podatkowy...

II SA/Łd 1854/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-03-05

Budowlanego w Ł. z dnia 29 października 1999 r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie nakazania przywrócenia sposobu użytkowania działek...
postępowanie egzekucyjne wszczęte w celu przymuszenia wykonania obowiązku określonego w tytule wykonawczym, uchylił zaskarżone postanowienie i umorzył postępowanie organu...

II SA/Łd 342-343/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1998-05-08

ten wykonany został przez adresata rozstrzygnięcia, czy też przez osobę trzecią, nie zawsze uzasadnia umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego jako bezprzedmiotowego...
- Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./., Umorzenie postępowania nie stanowi efektu działalności kontrolnej Sądu i skutkuje pozostawienie w mocy zaskarżonego aktu lub czynności...

II SA/Łd 804/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-04-21

Decyzja o umorzeniu postępowania administracyjnego w przedmiocie rozgraniczenia nieruchomości, wydana na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r...
formalnych zasadność skargi Edmunda K. na decyzję Wojewody K. z dnia 12 kwietnia 1996 r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w zakresie...

II SA/Łd 2465/97 - Postanowienie NSA oz. w Łodzi z 1999-01-12

stanie prawnym nie obowiązuje już tryb decyzyjny, stało się zbędne, co skutkuje umorzeniem postępowania sądowego na podstawie art. 355 par. 1 Kpc w związku z art. 59 ustawy...
przekazania w użytkowanie wieczyste gruntu położonego w Ł. przy ulicy K. 194 postanowił umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Zgodnie z mającym odpowiednie...

SA/Ł 2093/95 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1996-04-26

jest expressis verbis przesłanką negatywną dla zawieszenia czy też umorzenia postępowania, o którym mowa w tym przepisie., Skarb Państwa jako wierzyciel ma prawo i obowiązek...
Skarbowej w Ł. z dnia 25 lipca 1995 r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego - oddala skargę. Wnioskiem z dnia 11 kwietnia 1995 r. syndyk masy upadłości PPT...

I SA/Łd 435/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1997-04-23

dotyczy choćby kwestii naliczania odsetek i powoduje dla strony daleko idące skutki o charakterze finansowym., 2. Umorzenie postępowania z powodu jego bezprzedmiotowości...
, wydanie przez organ administracyjny decyzji o umorzeniu postępowania kończącej formalnie postępowanie w sprawie nie znajduje uzasadnienia w przepisach Kpa /por. Wyrok...

I SA/Łd 431/01 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-09-30

Ordynacji podatkowej, umorzył postępowanie kontrolne w sprawie określenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za październik 1998 r. dla Spółki Akcyjnej 'SCP' w B...
Ordynacji podatkowej/. Decyzja ta rozstrzyga jedynie o umorzeniu postępowania kontrolnego, tak więc nie można jej traktować jako rozstrzygającej i ostatecznie kończącej...

I SAB/Łd 13/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-01-08

w sprawie wymiaru cła oraz żądanie wymierzenia organowi grzywny za niewykonanie orzeczenia Sądu w sprawie I SA/Łd 171/96:, 1. umorzył postępowanie przed Naczelnym Sądem...
o umorzenie postępowania podnosząc, iż 30 października 1998 r. wydał decyzję, w której utrzymał w mocy decyzję organu instancji, w związku z czym skarga na bezczynność organu...
1   Następne >   +2   +5   +10   14