Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OSA 5/00 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-12-18

decyzję i umorzył postępowanie administracyjne przed Kierownikiem Urzędu Rejonowego w M. W uzasadnieniu stwierdzono, iż przepisy ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r...
decyzję uchylić i umorzyć postępowanie przed Kierownikiem Urzędu Rejonowego., W skardze do Naczelnego Sądu Administracyjnego Janina K., Izabela B. oraz Włodzimierz K...

OSA 1/98 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-12-21

. na decyzję Wojewody (...) z dnia 29 kwietnia 1996 r. w przedmiocie umorzenia postępowania o zamianę lub wykup nieruchomości, na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1...
dokonania zamiany na inną działkę budowlaną., Decyzją z dnia 29 kwietnia 1996 r. nr 253/96 Wojewoda (...) uchylił zaskarżoną decyzję i umorzył postępowanie organu pierwszej...

FSA 2/02 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-04-07

je decyzji Urzędu Skarbowego i umorzenie postępowań oraz o zasądzenie kosztów postępowania, zarzucając im naruszenie przepisów:, - art. 7 ust. 7, art. 10 ust. 2, art. 11 ust. 1...
' i wyjaśniła, że po wznowieniu postępowania celnego, organy celne w przedstawionych wyżej decyzjach dokonały zmiany klasyfikacji sprowadzonego przez skarżącego z zagranicy...

FSA 1/98 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-03-02

o umorzenie postępowania w sprawie, ponieważ kwestionowana decyzja została wydana z naruszeniem art. 77 par. 1 art. 80 Kpa. W odwołaniu podniesiono, że wbrew stanowisku organu...
tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Decyzją z dnia 18 maja 1995 r. Urząd Skarbowy w B.-B., wykorzystując wyniki doraźnej kontroli podatkowej przeprowadzonej w maju...

OSA 2/01 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-05-28

stwierdzono w postępowaniu wszczętym po dniu 1 stycznia 1995 r., Budowa określonego obiektu rozpoczęta na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę...
Budowlanego z dnia 24 sierpnia 2000 r.,, - umarza postępowanie sądowe wszczęte skargą Danuty W., Mieczysława W. i Marii H. na postanowienie (...) Wojewódzkiego Inspektora...