Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OSK 600/04 - Wyrok NSA z 2004-09-03

, iż odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania w przypadkach określonych w ustawie, następują w drodze decyzji., Do decyzji...
w sprawach, które zakończyły się odmową udostępnienia informacji lub umorzeniem postępowania jest zamieszczenie w ustawie przepisu art. 21., W myśl tego przepisu do skarg...

FSK 207/04 - Wyrok NSA z 2004-08-18

przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1271 ze zm./, Sąd Najwyższy umorzył postępowanie., Uczelnia w dniu 27 lutego 2004 r. wniosła do Naczelnego Sądu Administracyjnego...
. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1270/, ale wyraża w uzasadnieniu wyroku inną ocenę prawną niż Sąd I instancji, to ocena ta jest wiążąca...