Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

FPS 4/96 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1996-12-09

. 38 ust. 2 ustawy o NSA/, a Sąd w myśl art. 355 par. 1 w związku z art. 393 par. 1 Kpc oraz art. 59 ustawy o NSA orzeknie o umorzeniu postępowania sądowego, stronie...
z tego samego dnia powiadomiła Sąd o uwzględnieniu skargi. Na rozprawie pełnomocnicy skarżącej spółki i Izby Skarbowej złożyli wnioski o umorzenie postępowania w sprawie...

OPS 16/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1999-07-05

Stwierdzenie przez organ odwoławczy, iż wnoszący odwołanie nie jest stroną w rozumieniu art. 28 Kpa następuje w drodze decyzji o umorzeniu postępowania odwoławczego...
przesłankę stwierdzenia niedopuszczalności odwołania /art. 134 Kpa/, czy tez umorzenia postępowania odwoławczego na podstawie art. 138 par. 1 pkt 3 Kpa., podjął...

III AZP 5/92 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1992-05-28

. Przesłanką umorzenia postępowania egzekucyjnego /art. 59 par. 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji jest wyłącznie...
, czy też, c) umorzyć postępowanie egzekucyjne na podstawie art. 59 par. 1 pkt 7 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w związku z art. 64 ust. 2 prawa lokalowego...

OPS 10/97 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-03-23

SA/Kr 193/97 ze skargi Arkadiusza K. na decyzję Prezesa Sądu Apelacyjnego w K. z dnia 7 stycznia 1997 r. w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego przekazania...
unicestwienie przedmiotu postępowania stanowi podstawę do umorzenia postępowania z mocy art. 105 par. 1 Kpa?, 3. Czy prezes sądu wojewódzkiego może upoważnić sędziego tego sądu...

OPS 10/96 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1997-02-03

oraz o umorzeniu postępowania I instancji, po rozpoznaniu w dniu 3 lutego 1997 r. na posiedzeniu jawnym następujących wątpliwości prawnych przekazanych przez skład orzekający...
. z zaliczeniem wartości mienia pozostawionego za granicą oraz w przedmiocie umorzenia postępowania I instancji, postanowił wystąpić do Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego...

OPS 1/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-05-28

- umorzono postępowanie odwoławcze. W uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia Samorządowe Kolegium Odwoławcze powołało się na pogląd, wyrażony w motywach uchwały Naczelnego Sądu...
ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym, za stronę postępowania, co w konsekwencji uzasadnia umorzenie postępowania odwoławczego., Skład orzekający Naczelnego Sądu...

FPS 2/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-05-04

zaskarżonej decyzji /art. 138 par. 1 pkt 1 Kpa/, a także decyzji o umorzeniu postępowania pierwszej instancji /art. 138 par. 1 pkt 2 zdanie 2 Kpa/ oraz o umorzeniu postępowania...
Przepis art. 139 Kpa nie ma zastosowania przy rozpatrywaniu sprawy przez organ pierwszej instancji w postępowaniu toczącym się w następstwie kasacyjnej decyzji organu...

III AZP 7/82 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1982-12-31

sprawę administracyjną merytorycznie, a oprócz tego do decyzji kończących postępowanie administracyjne, polegających na uchyleniu decyzji i umorzeniu postępowania...
zaskarżoną decyzję, umorzyć postępowanie pierwszej instancji /art. 138 par. 1 Kpa/., Jednakże z punktu widzenia rozważanego zagadnienia niezbędne jest uzupełnienie przytoczonej...

OPS 18/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1999-05-17

października 1997 r. (...) w przedmiocie uchylenia decyzji nakazującej uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku i umorzenia postępowania w sprawie po rozpoznaniu...
sierpnia 1996 r. pozwolenia na użytkowanie budynku, orzekł o uchyleniu tej decyzji i umorzył postępowanie organu I instancji wynikające z treści zaskarżonej decyzji...

III ZP 18/97 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1997-06-26

może prowadzić do wniosku, że postępowanie administracyjne wszczęte na podstawie art. 5 ustawy zmieniającej Prawo lokalowe nie podlega umorzeniu po wejściu w życie tej pierwszej...
ustawy. Sytuacje, w których postępowania administracyjne podlegają umorzeniu zostały wyczerpująco określone w art. 63 zdanie pierwsze ustawy. Powyższy przepis nie wymienia...
1   Następne >   +2   4