Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OPK 32/02 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2003-05-19

. od decyzji Burmistrza Gminy i Miasta T. z dnia 23 września 2002 r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w przedmiocie ustalenia granicy pomiędzy nieruchomościami...
T., powołując się na art. 34 ust. 2 ustawy z 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz.U. 2000 nr 100 poz. 1086 ze zm./ umorzył postępowanie w sprawie...

OPK 31/02 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2003-05-19

. od decyzji Burmistrza Miasta L. z dnia 2 września 2002 r., (...) w przedmiocie umorzenia postępowania w przedmiocie ustalenia granicy pomiędzy nieruchomościami po rozpoznaniu...
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne /Dz.U. 2000 nr 100 poz. 1086 ze zm./, umorzył postępowanie administracyjne w tej sprawie i przekazał...

OPK 21/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1996-10-14

. umorzył postępowanie wszczęte w trybie art. 80 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r., uznawszy, iż umorzenie jest zasadne, skoro strony zgłosiły zmianę podstawy...
października 1995 r. wniósł o uzupełnienie decyzji o umorzeniu postępowania z dnia 11 października 1995 r. o treść pisma Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego z dnia 11...

OPK 2/98 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1998-05-11

umorzenia postępowania w sprawie o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego gruntu, po rozpoznaniu w dniu 11 maja 1998 r. na posiedzeniu jawnym pytania prawnego pełnego...
marca 1997 r. (...) umorzono postępowanie w sprawie dotyczącej rozpatrzenia wniosku złożonego przez Janinę Ż., uznając postępowanie za bezprzedmiotowe. W ocenie tego organu...

III AZP 4/96 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1996-07-05

którego umorzeniem nie są objęte postępowania zmierzające do wzruszenia wadliwej decyzji ostatecznej niezależnie od tego, czy zostały wszczęte przed dniem wejścia w życie...
wynika w sposób nie budzący wątpliwości, że przepis zobowiązuje właściwy organ administracji państwowej do wydania decyzji o umorzeniu postępowania wszczętego na podstawie...

III AZP 11/92 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1992-09-24

. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości położonej przy ul. Kolejowej w N. o powierzchni 1.285 m2, oznaczonej nr 465/1, nabytej przez Skarb Państwa...
działki, a zbywca nie ponosił opłat sądowych ani nie pobrano od niego podatku dochodowego., Decyzją z dnia 7 października 1991 r. Urząd Rejonowy w P. umorzył postępowanie...

OPK 11/98 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1998-11-09

Andrzeja Ż. od decyzji wydanej z upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 marca 1997 r. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie dotyczącej rozpatrzenia...
niektórych terenów na obszarze m.st. Warszawy w wieczyste użytkowanie /M.P. nr 6 poz. 18/, czy też postępowanie to powinno ulec umorzeniu?, podjął następującą uchwałę: Pełny...

III AZP 16/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1995-09-05

bez zezwolenia oraz umorzenia postępowania w I instancji, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym dnia 5 września 1995 r. zagadnienia prawnego przekazanego przez Naczelny Sąd...
nr 114 poz. 492/, Prokuratura Rejonowa w S. podjęła postępowanie karne, które jednak umorzyła z powodu działania w błędzie co do okoliczności stanowiącej znamię czynu...

OPK 3/99 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1999-11-08

w Cz. decyzją z dnia 15 stycznia 1999 r. (...) uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i umorzyło postępowanie pierwszoinstancyjne. W tym zakresie powołano się na art. 138...
. o uchyleniu decyzji pierwszoinstancyjnej i o umorzeniu postępowania w pierwszej instancji. W czasie orzekania w sprawie przez Kolegium, obowiązywał stan prawny według ustawy...

FPK 7/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-09-10

Ubezpieczeń Społecznych, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Środowiska i Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, grożących umorzeniem postępowania upadłościowego., Burmistrz...
tego postępowania. Jedną z form pomocy jest umorzenie zaległości podatkowej /art. 4 pkt 1 lit. 'e'/ ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r./., Zgodnie z art. 165 Ordynacji podatkowej...
1   Następne >   3