Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III AZP 18/93 - Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1993-11-30

jest wznowienie postępowania zakończonego ugodą /ściślej zakończonego postanowieniem o umorzeniu postępowania/ w wyniku zawarcia ugody, jak również pogląd wyrażony...
w orzeczeniu Sądu Najwyższego z dnia 13 października 1961 r. 2 Co 3/61, w myśl którego możliwe jest wznowienie postępowania umorzonego na podstawie art. 13 ustawy z dnia 25 lutego...

OPS 2/99 - Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1999-06-21

umorzyć postępowanie w przedmiocie wyjaśnienia przedstawionej wątpliwości prawnej. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie ze skargi Marcina W. na decyzję Komendanta...
. 49 ust. 2 ustawy o NSA., W tym stanie rzeczy postępowanie w przedmiocie wyjaśnienia przedstawionej wątpliwości prawnej należało umorzyć na podstawie art. 355 par. 1 Kpc...

OPS 2/00 - Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-05-15

umorzyć postępowanie w przedmiocie wyjaśnienia przedstawionej wątpliwości prawnej. Naczelny Sąd Administracyjny przy udziale Wiesława Czerwińskiego, Prokuratora...
o wyjaśnienie wątpliwości prawnej przez skład siedmiu sędziów w trybie art. 49 ust. 2 ustawy o NSA., W tym stanie rzeczy postępowanie w przedmiocie wyjaśnienia...

FPS 3/97 - Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1997-12-04

umorzyć postępowanie w przedmiocie wyjaśnienia przedstawionej wątpliwości prawnej. Naczelny Sąd Administracyjny w sprawie ze skargi Regionalnej Izby Obrachunkowej...
wyjaśnienia wskazanej wyżej wątpliwości prawnej należało umorzyć na podstawie art. 59 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym w związku z art. 355 par. 1 Kodeksu postępowania...

FSA 1/97 - Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1997-04-14

aktu normatywnego przed wydaniem orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny powoduje umorzenie postępowania w sprawie takiego aktu. Zgodnie jednak z utrwalonym...
pozostaje w ścisłym związku z postępowaniem sądowym toczącym się na skutek skargi Spółki. Od odpowiedzi na nie jest uzależnione rozstrzygnięcie w przedmiocie legalności...

OSA 6/03 - Postanowienie Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-10-13

zaś przepisy rozporządzenia nie wyłączają stosowania przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, to sprawa z wniosku o umorzenie kredytu studenckiego podlega...
postępowaniu ma orzekać o umorzeniu kredytu studenckiego. W takiej sytuacji, odpowiedź na to pytanie, wymaga rozważenia, jakie stosunki prawne reguluje ustawa...