Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

U 8/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-10-08

na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym postanawia: umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie. Nie ulega wątpliwości, że w pierwszej kolejności należało...
rozważyć wniosek formalny o umorzenie postępowania na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Trybunał Konstytucyjny nadmienia, że niezależnie od wniosku...

U 4/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1995-09-26

tej ustawy nakazuje umorzenie postępowania, jeżeli przed wydaniem orzeczenia przez Trybunał nastąpiła utrata mocy obowiązującej aktu normatywnego będącego przedmiotem kontroli...
do jakiejkolwiek sytuacji z przeszłości, teraźniejszości lub przyszłości, to przepis taki jeszcze nie utracił mocy obowiązującej i nie ma podstaw do umorzenia postępowania...

P 1/94 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1994-11-08

wnioskowi dalszego biegu pozostawić bez rozpoznania /art. 26 ust. 4 Uchwały/;, 3. umorzenie postępowania w wypadku utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego przed wydaniem...
Konstytucyjnym w drodze analogii legis, odwołać się należy od art. 355 par. 1 Kpc i na jego gruncie powstałej wykładni. Przepis ten stanowi podstawę umorzenia postępowania...

K 14/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1995-10-24

działania prawa wstecz i zaufania obywateli do państwa oraz II. Postanawia umorzyć postępowanie w części dotyczącej art. 35 ust. 1 ustawy budżetowej na rok 1995. Dla oceny...
ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, nakazujący umorzenie postępowania w wypadku utraty mocy obowiązującej aktu normatywnego przed wydaniem orzeczenia, uzasadnia równocześnie...

P 1/90 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1991-01-08

stanowiący podstawę kontroli., Utrata mocy obowiązującej aktu normatywnego stanowiący podstawę kontroli nie może być przyjęta za przesłankę do umorzenia postępowania...
. Umorzenie bowiem postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym dokonane na skutek utraty mocy prawnej poddanego kontroli aktu normatywnego może powodować negatywne skutki...

P 2/88 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1988-12-31

przez Trybunał Konstytucyjny powoduje dalsze umorzenie postępowania na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy, natomiast uchylenie mocy obowiązującej aktu normatywnego w części...
z nich jest rozróżnienie nieruchomości zabudowanych, które zostało (...) uwzględnione w art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r., Trybunał Konstytucyjny umarza postępowanie...

K 1/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1995-03-15

Konstytucyjnym /Dz.U. 1991 nr 109 poz. 470 ze zm./ postanawia umorzyć postępowanie w zakresie dotyczącym pkt 3 i 4 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1994 r...
omówionych wyżej zasad wynikających z art. 1 przepisów konstytucyjnych., TK przed podjęciem postanowienia o umorzeniu postępowania zbadał, czy wymienione wyżej punkty...

Uw 6/88 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1988-12-31

zawsze umorzenie postępowania na podstawie art. 4 ust. 2 powołanej ustawy o Trybunale Konstytucyjnym., Natomiast utrata mocy obowiązującej aktu normatywnego w części...
postępowanie przed Trybunałem. Zmiany aktu normatywnego polegające na uzupełnieniu jego treści lub wprowadzeniu innych zwrotów, które nie dokonują usunięcia kwestionowanej...

K 2/88 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1988-12-31

Konstytucyjnym, a zwłaszcza art. 4 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, który nie przewiduje umorzenia postępowania wskutek cofnięcia wniosku. ...
upoważnienia do wydania rozporządzenia, przewidzianego w art. 50 ust. 3 ustawy z 1958 r., Cofnięcie wniosku jest bezskuteczne w świetle przepisów o postępowaniu przed Trybunałem...

U 1/94 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1994-10-04

nr 30 poz. 127 ze zm./; 3. Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o Trybunale Konstytucyjnym /Dz.U. 1991 nr 109 poz. 470 ze zm./ umorzyć postępowanie...
1   Następne >   3