Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawody prawnicze X

VI SA/Wa 1725/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-14

. na uchwałę Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia [...] maja 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania dotyczącego trwałej niezdolności do wykonywania...
Rady Adwokackiej w [...] ('ORA') z [...] marca 2019 r. odmawiającą wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia postępowania dotyczącego stwierdzenia trwałej niezdolności...

II GSK 2186/14 - Wyrok NSA z 2016-04-14

powołania na ww. stanowisko M. J., M. P.-S., P. W. i A. Ż. oraz uchylił tę decyzję w części dotyczącej wniosku D. G. i w tym zakresie umorzył postępowanie pierwszej instancji...
organ umotywował cofnięciem wniosku o powołanie na przedmiotowe stanowisko przez D. G., co skutkowało uchyleniem decyzji organem I instancji i umorzeniem postępowania...

VI SA/Wa 3263/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-05-06

jednocześnie powołania na ww. wymienione stanowisko: M.J., M.P., P.W. i A.Z. oraz uchylił ww. decyzję w części dotyczącej wniosku D.G. i w tym zakresie umorzył postępowanie...
na ww. stanowisko M.J., M.P., P.W. i A.Z. oraz uchylił w części dotyczącej wniosku D.G. i w tym zakresie umorzył postępowanie pierwszej instancji., Odnosząc...

VI SA/Wa 2546/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-28

Ministra Sprawiedliwości z dnia [...] października 2017 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy postanawia umorzyć postępowanie...
w [...], umorzył postępowanie odwoławcze., I. wystąpiła ze skargą do WSA w Warszawie na ww. decyzję Ministra z [...] października 2017 r. Wnosiła skarżąca o uchylenie...

VI SA/Wa 1954/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-05

Prawnych na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia [...] lipca 2008 r. nr [...] w przedmiocie wpisu na listę radców prawnych postanawia: 1. umorzyć postępowanie...
o umorzenie postępowania., W uzasadnieniu wskazano, że cofnięcie wniosku związane jest z jednolitym orzecznictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w podobnych...

VI SAB/Wa 108/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-02

Z. M. na bezczynność Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej w przedmiocie ustalenia kosztów postępowania o wpis na listę adwokatów p o s t a n a w i a: umorzyć...
o umorzenie postępowania z uwagi na bezprzedmiotowość skargi. Ponadto do skargi został załączony odpis ww. postanowienia z dnia [...] października 2008 r., Wojewódzki Sąd...

VI SA/Wa 1937/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-11-24

Sprawiedliwości z dnia [...] maja 2015 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne Skarżąca, Izba Komornicza...
., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego z uwagi na fakt, że wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy powołania N.A.M. na stanowisko komornika sądowego...

VI SA/Wa 1536/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-03

odmowy wpisu na listę radców prawnych i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania postanawia 1. umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym...
[...] października 2008 r. wpłynęło do Sądu pismo skarżącego,, w którym poinformował, iż cofa złożoną skargę i wnosi o umorzenie postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny...

II GSK 101/10 - Postanowienie NSA z 2010-10-21

postanawia: 1) umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym; 2) zwrócić M.Z. wpis sądowy w wysokości 100 (słownie: sto) złotych. Pismem z dnia 5 października 2010 r...
969/09 i wniósł o umorzenie postępowania sądowego oraz o zwrot uiszczonego wpisu od skargi kasacyjnej., Mając na uwadze, że cofnięcie skargi kasacyjnej jest skuteczne...

VI SA/Wa 1533/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-02

Ministra Sprawiedliwości z dnia [...] czerwca 2008 r. nr [...] w przedmiocie wpisu na listę radców prawnych postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2...
[...] lipca 2008 r. oraz złożono wniosek o umorzenie postępowania. Powyższy wniosek strona uzasadniła jednolitym orzecznictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   38