Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zamówienia publiczne X

II GSK 457/07 - Wyrok NSA z 2008-03-20

Urzędu Zamówień Publicznych z dnia [...] października 2006 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy w przedmiocie zamówień...
decyzję z [...] listopada 2003 r. i umorzył postępowanie w sprawie., W uzasadnieniu organ wskazał, że stosownie do treści art. 151 § 1 pkt 2 w związku z art. 145 § 1 pkt 4...

II GSK 22/09 - Wyrok NSA z 2009-09-08

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w przedmiocie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie umowy w przedmiocie zamówień...
Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia [...] października 2007 r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w przedmiocie...

II GSK 135/05 - Wyrok NSA z 2005-10-12

. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w przedmiocie zamówień publicznych I. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Wojewódzkiemu Sądowi...
622/04 w sprawie ze skargi C. S.A. na decyzję Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z dnia [...] lutego 2004 r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...

II GSK 349/06 - Wyrok NSA z 2007-03-20

oraz umorzenia postępowania w sprawie wstrzymania natychmiastowej wykonalności decyzji. Natomiast w punkcie 2 wyroku stwierdził, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana...
utrzymał w mocy uprzednią decyzję w przedmiocie wyrażenia zgody na zawarcie umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu oraz umorzył postępowanie w przedmiocie...

V SA/Wa 1484/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-04

o ponowne rozpatrzenie niniejszej sprawy, w którym wniosła ona o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości oraz o umorzenie postępowania., Wnioskodawca zarzucił Organowi wydanie...
podmiotowości Spółki na gruncie ustawy Pzp., Organ nie podziela argumentacji Spółki w zakresie rzekomych podstaw do umorzenia postępowania z uwagi na upływ 5-letniego terminu...

V SA/Wa 1654/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-11

decyzję Nr [...] z dnia [...] 08.1998r. i umorzył postępowanie, ustaliwszy iż w chwili wydania tej decyzji nie istniał już podmiot występujący z wnioskiem - Zespół Opieki...
publicznych (t.j. Dz.U.1998, Nr 119, poz. 773 ) decyzję Nr [...] z dnia [...] 08.1998r. i umorzył postępowanie, ustaliwszy iż w chwili wydania tej decyzji nie istniał...

V SA/Wa 1655/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-12-11

decyzją Nr [...] z dnia [...] 05.2006r. uchylił decyzję Nr [...] z dnia [...] 08.1998r. i umorzył postępowanie, ustaliwszy iż w chwili wydania tej decyzji nie istniał...
na podstawie art. 73 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych (t.j. Dz.U.1998, Nr 119, poz. 773 ) decyzję Nr [...] z dnia [...] 08.1998r. i umorzył postępowanie...

II SA 2169/99 - Wyrok NSA z 2000-03-22

o zamówieniach publicznych i specyfikacją istotnych warunków zamówienia ofertę'., Prezes UZP decyzja z dnia 14 września 1999 r. (...) umorzył postępowanie wszczęte...
Urzędu Zamówień Publicznych decyzją z dnia 15 grudnia 1999 r. (...) uchylił swoją decyzję z dnia 30 września 1999 r. (...) i umorzył postępowanie w I instancji w sprawie...

III SA/Łd 721/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-10-18

oraz poprzedzającej ją decyzji z dnia [...] sierpnia 2013 r. oraz o umorzenie postępowania., Uznając skargę za zasadną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wyrokiem z 16 grudnia...
ustalenie, iż wystąpiły przesłanki do nałożenia korekty finansowej., Z uwagi na powyższe Gmina U. wniosła o uchylenie decyzji i o umorzenie postępowania I instancji...

III SA/Łd 192/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-05-13

decyzję Zarządu Województwa [...] nr [...] z dnia [...], 2) umorzył postępowanie w części w zakresie dotyczącym uznania za niekwalifikowalne wydatków związanych z naruszeniem...
., Ponadto Zarząd Województwa [...] wskazał, że drugim powodem uchylenia zaskarżonej decyzji jest umorzenie postępowania w zakresie dotyczącym uznania...
1   Następne >   +2   4