Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zagospodarowanie przestrzenne X
  • Symbol

II OSK 76/11 - Wyrok NSA z 2012-03-29

. z dnia [...] kwietnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, wyrokiem z dnia 27...
umorzenia postępowania., Powyższy wyrok zapadł w następujących okolicznościach faktycznych i prawnych sprawy:, Decyzją z dnia [...] maja 2007 r. Burmistrz Miasta W. ustalił...

IV SA/Wa 1043/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-09-27

Odwoławczego w S. z dnia [...] kwietnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania I. oddala skargę; II. przyznaje ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu...
r. wydanej przez Burmistrza Miasta W., którą umorzono postępowanie z wniosku S. i A. A. o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla działki o numerze ewidencyjnym...

II SA/Sz 93/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-09-03

[...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie warunków zabudowy oddala skargę. W dniu [...] października 2018 r. W. P. i M. B...
[...] października 2019 r., nr [...], działając na podstawie art. 105 § 1 K.p.a., umorzył postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej...

II OSK 1842/16 - Wyrok NSA z 2018-06-12

pieniężnej, uchylił zaskarżone postanowienie oraz utrzymane nim w mocy postanowienie Wojewody P. z dnia [...] lipca 2014 r. i umorzył postępowanie administracyjne., Wyrok...
w wysokości 1 000 zł za wydanie decyzji z dnia [...] września 2010 r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu...

IV SA/Wa 75/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-13

21 września 2010 r. złożyli do Urzędu Miasta wniosek o umorzenie postępowania w przedmiotowej sprawie. W dniu [...] września 2010 r. Prezydent Miasta M., po rozpatrzeniu...
ww wniosku F. Sp.j., 'K.' [...] oraz W. (inwestorów), wydał decyzję o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji ww inwestycji celu...

IV SA/Wa 1812/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-28

niejawnym sprawy ze skargi A. i R. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] lipca 2007r. Sygn. akt [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...
w sprawie ustalenia warunków zabudowy postanawia: - umorzyć postępowanie sądowe- W dniu 13 sierpnia 2007r. za pośrednictwem organu wpłynęła do Wojewódzkiego Sądu...

II SA/Bk 555/04 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2005-05-19

Przed WSA nie mogą się toczyć sprawy w tym samym przedmiocie i między tymi stronami - w związku z zaistnieniem powyższej sytuacji - należy umorzyć postępowanie w sprawie...
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie sądowe w niniejszej sprawie Z uwagi na toczące się postępowanie sądowe w sprawie...

II SA/Lu 754/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-10-09

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego...
w sprawie odmowy ustalenia warunków zabudowy p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie. W dniu 3 sierpnia 2013 r. J. R. złożył w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Lublinie...

II SA/Go 523/07 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2007-09-18

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M.C., E.M. i P.R. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...
roku, nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego, wnosząc o jej uchylenie i przekazanie sprawy temu Kolegium w celu wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania...

II SA/Wr 316/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-12-06

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na zmianie...
umorzenia postępowania jako bezprzedmiotowe o wydanie decyzji w sprawie ustalenia - na rzecz PPHU A - warunków zabudowy dla inwestycji pn. zmiana sposobu użytkowania bazy obrotu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100