Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie zobowiązań podatkowych X

III SA/Gl 265/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2021-11-25

oraz opłacie paliwowej postanawia: 1. podjąć zawieszone postępowanie sądowe; 2. umorzyć postępowanie sądowe. Postanowieniem z dnia 5 września 2016 r., tutejszy Sąd zawiesił...
Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 P.p.s.a. - sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z innych przyczyn stało...

III SA/Gl 263/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2021-10-27

paliwowej postanawia: 1. podjąć zawieszone postępowanie sądowe; 2. umorzyć postępowanie sądowe. Postanowieniem z dnia 19 września 2016 r., tutejszy Sąd zawiesił...
Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 P.p.s.a. - sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postepowanie z innych przyczyn stało...

III SA/Gl 264/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2021-10-27

oraz opłacie paliwowej postanawia: 1. podjąć zawieszone postępowanie sądowe; 2. umorzyć postępowanie sądowe. Postanowieniem z dnia 21 września 2016 r., tutejszy Sąd zawiesił...
Administracyjny zważył, co następuje:, Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 P.p.s.a. - sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postepowanie z innych przyczyn stało...

III FSK 3887/21 - Wyrok NSA z 2021-07-07

to właśnie rozstrzygnięcie jest wynikiem sprawy i istnieje ważna różnica pomiędzy (w następstwie uchylenia zaskarżonego aktu) umorzeniem postępowania a przekazaniem sprawy do ponownego...
, ze postępowanie wywołane wnioskiem o uzupełnienie postanowienia zostało zakończone przez umorzenie (art. 106 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...

III FSK 1220/21 - Wyrok NSA z 2022-08-18

stycznia 2019 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania zabezpieczającego 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od J.M. na rzecz Dyrektora Izby Administracji...
stycznia 2019 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania zabezpieczającego., Zdaniem Sądu, organy wykazały, a strona tego skutecznie nie podważyła, że zarządzenie...

I SA/Łd 96/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-05-11

2021 r. DIAS decyzją nr [...] umorzył postępowanie odwoławcze w sprawie decyzji zabezpieczającej wobec okoliczności, że w dniu [...] r. NUS wydał wobec skarżącej decyzję...
za miesiące październik i listopad 2015 r. oraz luty i marzec 2016 r.;, 3. umorzył postępowanie podatkowe w zakresie podatku VAT za 12/2015 roku, 01/2016...

I FSK 1679/18 - Wyrok NSA z 2022-04-06

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od R. S. na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach kwotę...
: skarżący) na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Katowicach (dalej: organ odwoławczy) z dnia 25 października 2017 r. w przedmiocie umorzenia postępowania...

III FSK 659/21 - Postanowienie NSA z 2022-06-14

na postanowienie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 listopada 2016 r., nr [...] w przedmiocie skargi na czynności zabezpieczające postanawia: 1) umorzyć postępowanie...
, które miało wpływ na wynik sprawy., Pismem z 1 czerwca 2022 r. pełnomocnik skarżącego cofnął skargę kasacyjną i wniósł o umorzenie postępowania kasacyjnego oraz o zwrot...

III FSK 660/21 - Postanowienie NSA z 2022-06-14

na postanowienie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 listopada 2016 r., nr [....] w przedmiocie skargi na czynności zabezpieczające postanawia: 1) umorzyć postępowanie...
, które miało wpływ na wynik sprawy., Pismem z 1 czerwca 2022 r. pełnomocnik skarżącego cofnął skargę kasacyjną i wniósł o umorzenie postępowania kasacyjnego oraz o zwrot...

I SA/Łd 266/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-06-22

., Strona złożyła odwołanie od wyżej wymienionej decyzji o zabezpieczeniu przybliżonego zobowiązania podatkowego oraz wniosła o jej uchylenie i umorzenie postępowania...
i zabezpieczanie zobowiązania podatkowego, które wygasło przez przedawnienie; zamiast utrzymywać decyzję w mocy, Organ odwoławczy miał obowiązek ją uchylić i umorzyć postępowanie...
1   Następne >   +2   6