Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zabezpieczenie społeczne X

II SA/Ol 1312/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-01-24

organem I instancji), powołując m.in. art. 105 § 1 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (dalej jako k.p.a.), umorzył postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku...
pielęgnacyjnego zainicjowane wnioskiem M. N. z dnia 27 stycznia 2011 r. W uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia organ I instancji podał, że umorzenie postępowania następuje...

III SA/Kr 115/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-05-14

r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego postanawia umorzyć postępowanie. Skarżąca A. D. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
nieważności., Zgodnie z artykułem 161 § 1 pkt 1 ww. ustawy , sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., W przedmiotowej...

IV SA/Gl 172/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-08-03

wypłaty świadczenia w całości lub w części. Ustalono, że w dniu 13 czerwca 2016 r. R.H. umorzyła postępowanie egzekucyjne u komornika, natomiast w dniu 25 sierpnia 2016 r...
złożyła wcześniej u komornika i chcąc je odzyskać musiała złożyć wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego, bo tak została poinformowana przez komornika. Na dokumenty...

II SA/Gl 598/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2019-08-07

w związku z art. 32 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, uchyliło w całości decyzję Burmistrz Miasta S. z dnia [...] r., nr [...], oraz umorzyło postępowanie...
administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe. Celem postępowania...

IV SA/Gl 900/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-06-08

z dnia [...] Prezydent Miasta R. umorzył postępowanie w przedmiocie ustalenia prawa skarżącej F.J. do zasiłku dla opiekuna. W uzasadnieniu organ administracji wskazał...
, że zgodnie z art. 105 § 1 K.p.a., gdy postępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało się bezprzedmiotowe, organ administracji publicznej wydaje decyzję o umorzeniu...

III SA/Po 1178/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-01-26

[...] w [...] z dnia [...] maja 2021 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacania należnych składek za okres...
wypełnionego wniosku o zwolnienie z opłacania składek wraz z dodatkowym formularze., Decyzja z dnia [...] lutego 2021 r. ZUS umorzył postępowanie., ZUS wskazał...

II SA/Ol 537/17 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-09-14

zaskarżoną decyzję w całości i umorzyło postępowanie organu pierwszej instancji., W uzasadnieniu organ odwoławczy wskazał, że w okresie od stycznia 2013 r. do grudnia 2015 r...
postępowania, co jednak nie nastąpiło. Z tego powodu organ odwoławczy uchylił zaskarżoną decyzję w całości i umorzył postępowanie organu I instancji jako bezprzedmiotowe...

II SA/Po 946/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-02-19

Ubezpieczeń Społecznych, a przed tą datą ośrodki pomocy społecznej., 3. Prezydent Miasta P. decyzją nr ... z ... 2004r. umorzył postępowanie w sprawie spłaty renty socjalnej...
że nie nastąpiła bezprzedmiotowość postępowania w rozumieniu art. 105 §1 k.p.a., Sąd stwierdził, że niewłaściwe było umorzenie postępowania przez organ I instancji., W wyniku...

II SA/Ol 778/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-08-12

postanawia umorzyć postępowanie sądowe. WSA/pos.1- sentencja postanowienia Decyzją z dnia [...] nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję organu...
. II SA/Ol 166/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie zawiesił postępowanie sądowe w tej sprawie w związku z wystosowanym przez Wojewódzki Sąd Administracyjny...

II SA/Ol 993/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-12-03

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia '[...]', nr '[...]' w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego oddala skargę. Z przekazanych...
w całości i umorzyło postępowanie pierwszej instancji. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Kolegium podało, że z mocy art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie...
1   Następne >   +2   +5   +10   29