Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wywłaszczanie nieruchomości X

II SA/Gd 168/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-06-18

. na decyzję Wojewody z dnia 7 lutego 2014 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2...
, nie było też podstawy do umorzenia postępowania w zakresie ustalenia odszkodowania, gdyż sprawa w tym zakresie nie została wszczęta, na co wskazuje zawiadomienie o wszczęciu postępowania...

I OSK 1397/10 - Wyrok NSA z 2011-08-04

. P. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] października 2009 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania wywłaszczeniowego 1. uchyla zaskarżony wyrok...
[...] października 2009 r., [...] w przedmiocie umorzenia postępowania wywłaszczeniowego - uchylił zaskarżoną decyzję i stwierdził, że nie podlega ona wykonaniu i zasądził...

I SA/Wa 763/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-22

2008 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wywłaszczenia oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] marca 2008 r. nr [...] Wojewoda [...] utrzymał...
w mocy decyzję Starosty S. z dnia [...] sierpnia 2007r. nr [...] o umorzeniu postępowania w sprawie wywłaszczenia na rzecz Miasta S. nieruchomości położonej w S...

I OSK 658/10 - Wyrok NSA z 2011-06-16

. uchylił decyzję Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia [...] maja 2008 r. o wywłaszczeniu nieruchomości i odszkodowaniu w całości i umorzył postępowanie przed organem...
Minister uznał, iż w przedmiotowej sprawie zaistniała faktyczna podstawa do obligatoryjnego umorzenia przedmiotowego postępowania wywłaszczeniowego (art. 105 § 1 k.p.a....

I SA/Wa 1186/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-13

2009 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega...
zaskarżoną decyzję i umorzył postępowanie przed organem pierwszej instancji., Zaskarżona decyzja została wydana w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy:, Wojewoda...

I OSK 283/10 - Wyrok NSA z 2010-12-17

Infrastruktury z dnia [...] czerwca 2009 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wywłaszczenia nieruchomości 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje...
, po rozpoznaniu skargi Z. N., uchylił decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] czerwca 2009 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wywłaszczenia...

II SA/Op 156/17 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-06-13

Wojewody Opolskiego z dnia 3 lutego 2017 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość nabytą z mocy prawa...
., nr [...], umorzył postępowanie odwoławcze., Zaskarżona decyzja organu odwoławczego została wydana w oparciu o następujące ustalenia faktyczne i ocenę prawną sprawy...

I OSK 1541/06 - Wyrok NSA z 2007-11-14

[...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania 1. uchyla zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi...
nieważność decyzji Ministra Infrastruktury z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania i ustalenia odszkodowania. Ponadto stwierdził, że zaskarżona decyzja...

I OSK 1072/09 - Wyrok NSA z 2010-06-01

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wywłaszczenia oddala skargę kasacyjną Wyrokiem z dnia 22 kwietnia 2009 r., sygn. akt I SA/Wa 763/08 Wojewódzki Sąd...
Administracyjny w Warszawie oddalił skargę G. G. i S. G. na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia [...] marca 2008 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie...

IV SA/Wa 2897/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-01-09

[...] sierpnia 2018 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Starosty...
, jest niewątpliwie Prezydent W. - sprawujący funkcję starosty., Organ wyjaśnił także, że umorzenie postępowania prowadzonego przed Starostą W. nie oznacza zamknięcia stronom możliwości...
1   Następne >   +2   +5   +10   100