Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Wymierzenie grzywny X
  • Skarżony
  • Symbol

II SO/Gd 9/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-04-11

w sprawie rozpoznania zażalenia od postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia wraz z aktami sprawy i odpowiedzią na skargę postanawia 1/ umorzyć postępowanie, 2/ zasądzić...
, nie stanowi podstawy do umorzenia postępowania lub oddalenia skargi (art. 154 § 3 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). W związku z tym, skoro w przepisach...

I SO/Bk 2/14 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2014-06-03

. umorzyć postępowanie sądowe w sprawie, 2. zwrócić SP w Z. cały uiszczony wpis sądowy w kwocie 100 zł (słownie: sto złotych). , Pełnomocnik Skarżącego pismem procesowym...
.), Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania między innymi wówczas, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę. Cofnięcie skargi jest prawem strony i co do zasady...

I SA/Wa 717/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-04

[...] pod nr [...] działka nr [...], nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, a w pozostałym zakresie umorzył postępowanie sądowe. Z uzasadnienia wyroku wynika, że powodem umorzenia...
umorzył postępowanie sądowe, nie wyznaczając organowi terminu zakończenia postępowania., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje., Skarga...

II SA/Gd 436/05 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-12-01

po wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie o sygnaturze II SA/Gd 576/04 w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie...
maja 2004 r., W dniu 19 maja 2004 r. Burmistrz Miasta i Gminy, powołując się na art. 105 § 1 k.p.a., podjął decyzję, którą umorzył postępowanie w sprawie udostępnienia...

I OSK 876/08 - Wyrok NSA z 2009-03-04

Administracyjnego w Szczecinie z dnia 22 marca 2007 r. Wskazał, że pismem z dnia [...] sierpnia 2007 r. wezwał Prezydenta Miasta Kołobrzeg do umorzenia postępowania egzekucyjnego...
zgodnie z wyrokiem Sądu. Po otrzymaniu odpowiedzi, że postępowanie egzekucyjne zostało zakończone i brak jest podstaw do wydania decyzji o jego umorzeniu, pismem z dnia...

II SA/Wa 1788/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-10-27

. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w razie śmierci strony, jeżeli przedmiot postępowania odnosi się wyłącznie do praw i obowiązków...
ściśle związanych z osobą zmarłego, chyba że udział w sprawie zgłasza osoba, której interesu prawnego dotyczy wynik tego postępowania. Postanowienie o umorzeniu...

II SO/Wa 147/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-11

kwietnia 2015 r. (ZPO k-21 akt sądowych)., Skarżąca pismem z dnia 13 kwietnia 2015 r. wniosła o umorzenie postępowania w sprawie wniosku o wymierzenie grzywny...
się do wniosku strony skarżącej o umorzenie postępowania, Sąd wyjaśnia, że wydanie postanowienia o umorzeniu postępowania możliwe jest dopiero wówczas, gdy sam wniosek...

II SO/Wa 23/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-09-30

20 stycznia 2020 r. p o s t a n a w i a: 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2. zwrócić wnioskodawcy kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) tytułem uiszczonego...
o umorzenie postępowania, ewentualnie o odstąpienie od wymierzenia grzywny., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Stosownie do art. 55 § 1...

IV SO/Po 15/22 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2022-08-23

za nieprzekazanie skargi postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2. zwrócić O. Z. kwotę 100 (słownie: sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu od wniosku...
nie stanowi inaczej (art. 64 § 3 p.p.s.a.). Stosownie do art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeśli strona skarżąca skutecznie...

II SA/Gd 607/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-12-29

w celu doprowadzenia wykonanych robót budowlanych do stanu zgodnego z prawem, umorzył postępowanie w zakresie zobowiązania organu do wydania rozstrzygnięcia w sprawie...
umorzenia postępowania w części odnoszącej się do zobowiązania organu do wydania rozstrzygnięcia w sprawie, było wydanie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego...
1   Następne >   +2   +5   +10   67