Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Własność przemysłowa X

II GSK 398/05 - Wyrok NSA z 2006-03-02

Patentowego RP z dnia 21 czerwca 2004 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie zgłoszenia wynalazku pt. 'Pochodne...
decyzją z dnia 4 listopada 1996 r., wydaną na podstawie art. 105 § 2 k.p.a. umorzył postępowanie w sprawie zgłoszenia w części objętej zastrzeżeniami nr 1-5, 11, 12, 13 i 15...

VI SA/Wa 1586/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-15

z siedzibą w G. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] listopada 2019 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania o unieważnienie europejskiego...
października 2018 r. o umorzenie przedmiotowego postępowania jako bezprzedmiotowego. Wniosek o umorzenie przedmiotowego postępowania uzasadnił tym, że sporny patent...

VI SA/Wa 1587/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-15

w likwidacji z siedzibą w S. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] listopada 2019 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania o unieważnienie...
, a następnie pismem z 25 października 2018 r. o umorzenie przedmiotowego postępowania jako bezprzedmiotowego. Wniosek o umorzenie przedmiotowego postępowania uzasadnił...

II GSK 3959/17 - Wyrok NSA z 2020-10-27

z dnia [...] czerwca 2016 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie unieważnienia prawa ochronnego na znak towarowy oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki...
Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z [...] czerwca 2016 r., w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy, uchylił...

VI SA/Wa 600/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-13

o umorzenie niniejszego postępowania na podstawie art. 105 § 1 Kpa. z uwagi na to, że zrezygnował z przysługującej mu ochrony na sporny znak towarowy. Wskazał również na decyzję...
organu z dnia [...] czerwca 2013 r. Wnioskodawca również wniósł o umorzenie postępowania., Wobec powyższego UP RP decyzją z dnia [...] sierpnia 2013 r., działając...

VI SA/Wa 2373/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-07

w [...] na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] sierpnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udzielenia prawa...
zgłaszający, skarżący) z [...] października 2013 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją organu z [...] sierpnia 2013 r. o umorzeniu postępowania...

VI SA/Wa 2444/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-07

w [...] na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] sierpnia 2014 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udzielenia prawa...
zgłaszający, skarżący) z [...] października 2013 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją organu z [...] sierpnia 2013 r. o umorzeniu postępowania...

II GSK 1642/17 - Wyrok NSA z 2019-10-24

/ [...] Fundacji [...] w Ł. na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] stycznia 2015 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie...
umorzenia postępowania o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy, odrzucił skargę W. G., stwierdził nieważność zaskarżonej decyzji oraz zasądził od Urzędu Patentowego...

VI SA/Wa 2686/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-04-25

na decyzję Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lipca 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zgłoszenia wynalazku 1. uchyla...
, umorzył postępowanie w sprawie zgłoszenia wynalazku p.t. '[...]', oznaczonego nr [...], zgłoszonego dnia [...] lipca 1999 r. przez stronę skarżącą., W uzasadnieniu organ...

VI SA/Wa 866/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-15

prawa do patentu w terminie jednego miesiąca od doręczenia postanowienia pod rygorem umorzenia postępowania, wskazując że złożone wyjaśnienia nie mogą zostać uznane...
się do ww. postanowienia w wyznaczonym terminie, UP decyzją z [...] kwietnia 2017 r. umorzył postępowanie w sprawie zgłoszenia ww. wynalazku. Decyzja została skutecznie...
1   Następne >   +2   +5   +10   47