Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Właściwość sądu X
  • Symbol

I SA/Kr 961/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-10-16

podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu postanawia: umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. Postanowieniem z dnia 17 lipca 2018 r., [...] Sąd Okręgowy w G...
2013 r., nr [...] w przedmiocie podlegania obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu. Tym samym postanowieniem sąd ubezpieczeń społecznych umorzył postępowanie w sprawie M. G...

II SA/Bd 38/07 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2007-04-26

przekazania sprawy według właściwości postanawia umorzyć postępowanie. Pismem z dnia 7 grudnia 2006 r. S. T. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy...
pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) umorzył postępowania w sprawie. ...

II GSK 2454/11 - Postanowienie NSA z 2012-01-12

. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] listopada 2010 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu nienależnie opłaconych składek...
w O. z dnia [...] czerwca 2010 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o zwrot nienależnie opłaconych składek., Sąd I instancji przyjął...

II SA/Po 17/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-07-03

. określa, że zaskarżone orzeczenie nie może być wykonane. Orzeczeniem z dnia [...] kwietnia 2012 r. Nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P. umorzyło postępowanie...
, jak również w odniesieniu do osób, którym to prawo nie przysługuje. Z uwagi na przesłankę bezprzedmiotowości, o której mowa w art. 105 § 1 k.p.a., Kolegium umorzyło postępowanie...

I SA/Rz 678/20 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2020-11-23

niejawnym sprawy ze skargi M. O. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] czerwca 2020 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie...
o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za okres od marca do maja 2020 r., Decyzją z [...] czerwca 2020 r. nr [...] ZUS umorzył postępowanie...

I SA/Rz 679/20 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2020-11-23

niejawnym sprawy ze skargi M. O. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] czerwca 2020 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie...
o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za okres od marca do maja 2020 r., Decyzją z [...] czerwca 2020 r. nr [...] ZUS umorzył postępowanie w części...

I SA/Bd 602/20 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2021-01-13

ze skargi K. M. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o zwolnienie z opłacenia należności...
Strona wniosła skargę na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o zwolnienie z opłacenia należności...

IV SA/Wr 603/05 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-10-05

Represjonowanych z dnia [...] roku Nr [...]w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie dotyczącej pozbawienia uprawnień kombatanckich., Zgodnie z treścią art. 13 § 2 ustawy...
postępowania w sprawie dotyczącej pozbawienia uprawnień kombatanckich ; p o s t a n a w i a przekazać sprawę Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Opolu według właściwości S...

II SA/Bk 603/05 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2006-05-16

. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie o umorzenie pożyczki zaciągniętej na rozpoczęcie działalności gospodarczej p o s t a n a w i a uznać swą...
postępowania w sprawie sygn. akt SA/Bk 961/03, na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie...

I SA/Kr 791/20 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2020-09-23

ze skargi P. P. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych - Oddział w T. z dnia [...] czerwca 2020r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku...
czerwca 2020r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o zwolnienie z opłacenia należności z tytułu składek za kwiecień 2020r., Wojewódzki Sąd...
1   Następne >   +2   +5   +10   100