Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Uprawnienia do wykonywania zawodu X

II GSK 393/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-17

Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia [...] maja 2007 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie...
z dnia [...] października 2005 r. nr [...] o umorzeniu postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie., W uzasadnieniu Sąd podał między innymi...

II GSK 4917/16 - Wyrok NSA z 2019-01-17

., Decyzją z dnia [...] marca 2014 r. Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi umorzył postępowanie w sprawie cofnięcia uprawnień wynikających z licencji pracownika ochrony...
decyzją ostateczną. Organ odwoławczy zauważył, że umorzenie postępowania administracyjnego w sprawie cofnięcia skarżącemu uprawnień wynikających z licencji pracownika ochrony...

VI SA/Wa 1692/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-05

., Decyzją z dnia [...] marca 2014 r. Komendant Wojewódzki Policji w Ł. umorzył postępowanie w sprawie cofnięcia uprawnień wynikających z licencji pracownika ochrony fizycznej...
I stopnia z uwagi na jego bezprzedmiotowość. W uzasadnieniu decyzji organ pierwszej instancji stwierdził, że postępowanie należy umorzyć, albowiem z dniem 1 stycznia 2015 r...

VI SA/Wa 1691/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-05

I stopnia., Decyzją z dnia [...] marca 2014 r. Komendant Wojewódzki Policji w Ł. umorzył postępowanie w sprawie cofnięcia uprawnień wynikających z licencji pracownika...
ochrony fizycznej I stopnia z uwagi na jego bezprzedmiotowość. W uzasadnieniu decyzji organ pierwszej instancji stwierdził, że postępowanie należy umorzyć, albowiem z dniem...

II GSK 4892/16 - Wyrok NSA z 2019-01-17

czerwca 2013 r. o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz. U. z 2013 r., poz. 829; dalej: ustawa zmieniająca), umorzył postępowanie w sprawie cofnięcia...
skarżącemu uprawnień wynikających z licencji pracownika ochrony fizycznej I stopnia. Organ wyjaśnił, że powodem umorzenia postępowania było wejście w życie z dniem 1...

VI SA/Wa 1693/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-01-05

Policji z dnia [...] kwietnia 2015 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego 1. uchyla zaskarżoną decyzję; 2. zasądza od Komendanta Głównego Policji...
pracowników ochrony fizycznej - umorzył postępowanie odwoławcze., Zaskarżona decyzja została wydana w następującym stanie faktycznym., W dniu 2 maja 2012 r. Komendant...

II GSK 1898/12 - Wyrok NSA z 2014-02-18

2008 r. Minister Infrastruktury umorzył postępowanie w sprawie pozbawienia strony uprawnień zawodowych. Na skutek wniosku o stwierdzenie nieważności tej decyzji wniesionego...
. Nr 98, poz. 1071, ze zm.; dalej: k.p.a.), Minister Infrastruktury decyzją z [...] września 2011 r. odmówił stwierdzenia nieważności decyzji o umorzeniu postępowania...

II GSK 1072/14 - Wyrok NSA z 2015-06-17

[...] kwietnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego 1. uchyla zaskarżony wyrok; 2. oddala skargę; 3. zasądza od M. K. na rzecz Ministra Sprawiedliwości...
SA/Wa 1852/13 po rozpoznaniu sprawy ze skargi M. K. na postanowienie Ministra Sprawiedliwości z dnia [...] kwietnia 2013 r. nr [...] o umorzeniu postępowania odwoławczego...

II GSK 2073/11 - Wyrok NSA z 2013-02-12

, z której wynikało, że Sąd Rejonowy dla K.-P. wyrokiem z dnia 26 lutego 2008 r., sygn. akt II K 155/08/P, umorzył warunkowo postępowanie na okres 2 lat., Uchwałą z dnia...
[...] listopada 2009 r. ORA odmówiła skarżącemu wpisu na listę aplikantów adwokackich, za przeszkodę uznając warunkowe umorzenie postępowania karnego, wobec czego, w jej ocenie...

II GSK 17/06 - Wyrok NSA z 2006-04-05

umorzenia postępowania w sprawie ustanowienia tłumaczem przysięgłym oddala skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 4 października 2005 r...
. sygn. akt VI SA/Wa 690/05 w sprawie ze skargi B. Ł. na decyzję Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 lutego 2005 r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   35