Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Umorzenie postępowania X
  • Skarżony
  • Symbol

IV SA/Gl 736/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-12-09

., Natomiast zgodnie z regulacją art. 161 § 1 pkt 1 P.p.s.a. jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania., W przedmiotowej sprawie...
postępowanie sądowe w sprawie ze skargi A.L., A.K., A.M., A.P., A.Ż., A.G., A.O., A.W., B.Ś., B.B., B.G., B.M., B.Ś., B.T., B.G., D.B., D.Ł., E.K., E.S., E.W., E.F., I.K....

IV SA/Gl 737/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2013-12-02

art. 161 § 1 pkt 1 P.p.s.a. jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania., W przedmiotowej sprawie Sąd nie znalazł...
takich okoliczności, które nakazywałyby uznać cofnięcie skargi za niedopuszczalne. Zatem wobec skutecznego cofnięcia postępowanie sądowe w tej części należało umorzyć...

II FSK 2745/12 - Wyrok NSA z 2014-05-28

Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie z dnia 29 lipca 2011 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 9 lutego 2012...
w Krakowie z dnia 29 lipca 2011 r. w przedmiocie umorzenia jako bezprzedmiotowego postępowania w sprawie wniosku Spółki o umorzenie postępowania egzekucyjnego. Jak wskazano...

II SA/Kr 958/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-09-26

czerwca 2019 r., znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego skargę oddala Postanowieniem nr [...] z dnia 2 kwietnia 2019 r., znak: [...], Powiatowy...
Inspektor Nadzoru Budowlanego w K. - Powiat Grodzki, po rozpatrzeniu wniosku zobowiązanych M. L. i J. B. z dnia 26 kwietnia 2018 r. odmówił umorzenia postępowania...

III FSK 1930/21 - Wyrok NSA z 2023-03-01

Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 7 listopada 2018 r. nr 1401-IEE1.711.1.302.2018.AC w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym...
Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 7 listopada 2018 r. nr 1401-IEE1.711.1.302.2018.AC w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego...

III FSK 1723/21 - Wyrok NSA z 2023-03-01

Administracji Skarbowej w Warszawie z dnia 29 czerwca 2018 r. nr 1401-IEE-4.711.1.141.2018.AC w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym...
poprzez nieuwzględnienie przez Sąd skargi i utrzymanie w mocy zaskarżonego postanowienia, mimo, że w sprawie doszło do naruszenia prawa poprzez umorzenie postępowania...

II SA/Po 652/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-12-16

z siedzibą w P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia [...] czerwca 2009r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego I. uchyla...
. z powołaniem na art. 105 §1 kodeksu postępowania administracyjnego umorzył postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację...

II OSK 660/13 - Wyrok NSA z 2014-09-26

Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia [...] marca 2012 r. znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala skargę kasacyjną. Wojewódzki Sąd...
[...] marca 2012 r. znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego., W uzasadnieniu wyroku Sąd I instancji wskazał, że Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego...

I SA/Kr 884/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-10-02

. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z dnia [...] maja 2019 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego I. uchyla zaskarżone postanowienie...
[...]zł (pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych). Postanowieniem z dnia 22.02.2019r. nr [...] Naczelnik Urzędu Skarbowego w Z. umorzył postępowanie egzekucyjne prowadzone...

II OSK 822/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-04

w Łodzi z dnia 19 września 2008 r., Nr [...] (znak: [...]) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zmiany sposobu użytkowania budynku postanawia...
: oddalić skargę kasacyjną Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi postanowieniem z dnia 25 lutego 2009 r. sygn. akt II SA/Łd 64/09 umorzył postępowanie sądowoadministracyjne...
1   Następne >   +2   +5   +10   100