Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ulgi podatkowe X
  • Symbol

II FSK 2333/13 - Wyrok NSA z 2015-11-05

2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od E. O. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie kwotę 180...
SA/Wa 650/12) oddalił skargę E. O. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2012 r. w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego...

II FSK 2327/13 - Wyrok NSA z 2015-11-05

r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od E. O. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie kwotę 120...
/Wa 644/12) oddalił skargę E. O. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2012 r. w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego., Sąd...

II FSK 2330/13 - Wyrok NSA z 2015-11-05

r. nr [,,,] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od E. O. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie kwotę 120...
/Wa 647/12) oddalił skargę E. O. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2012 r. w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego., Sąd...

II FSK 2324/13 - Wyrok NSA z 2015-11-05

2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od E. O. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie kwotę 180...
SA/Wa 641/12) oddalił skargę E. O. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 27 kwietnia 2012 r. w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego...

I SA/Gl 522/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-08-10

Skarbowej w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku o rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej oddala skargę. Dyrektor...
.', Organ pierwszej instancji decyzją z [...] r., na podstawie art. 208 § 2 w zw. z art. 67a § 1 pkt 2 i art. 67b O.p. znak: [...] umorzył postępowanie w części dotyczącej...

II FSK 2330/11 - Wyrok NSA z 2013-07-24

skargę D. G. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w P. z 25 października 2010 r. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o umorzenie zaległości podatkowych...
) umorzono postępowanie administracyjne, wszczęte na wniosek skarżącego, gdyż stało się ono bezprzedmiotowe. W uzasadnieniu decyzji wskazano, że 27 listopada 2009 r...

I SA/Gl 521/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-08-10

Skarbowej w Katowicach z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku o odroczenie zapłaty zaległości podatkowej 1) uchyla zaskarżoną decyzję...
za 2019 r. wszczęte na wniosek z 2 czerwca 2020 r. (data wpływu do organu 15 czerwca 2020 r.) i umorzył postępowanie w sprawie., Powyższa decyzja organu odwoławczego została...

II FSK 1288/10 - Wyrok NSA z 2012-01-12

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie umorzenia odsetek od zaległości podatkowej 1) oddala skargę kasacyjną, 2) zasądza od J. S. na rzecz Dyrektora Izby Skarbowej...
umorzenia odsetek za zwłokę i umarzającą postępowanie w sprawie., 2. Ze stanu sprawy przyjętego przez Sąd I instancji wynikało, że Skarżąca, stosownie do decyzji Naczelnika...

I SA/Gl 1120/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-12-27

, do których nie stosuje się przepisów Ordynacji podatkowej p o s t a n a w i a: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zasądzić od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na rzecz...
przedawnieniu, zatem organ winien z urzędu uwzględnić zarzut przedawnienia oraz umorzyć postępowanie., Odpowiadając na skargę pełnomocnik organu wniósł o umorzenie postępowania...

I SA/Wr 1171/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-10-04

[...] w P. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania podatkowego wszczętego wnioskiem w sprawie...
. Nr [...], utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza P. z dnia 24 stycznia 2007 r. Nr [...], umarzającą postępowanie podatkowe z wniosku spółki A w P. o umorzenie odsetek...
1   Następne >   +2   +5   +10   100