Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ubezpieczenie społeczne X
  • Symbol

III SA/Po 553/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-05-11

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział z dnia 25 czerwca 2010 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy...
czerwca 2010 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w P. Inspektorat w K. umorzył postępowanie w sprawie z wniosku Z. S. o ponowne rozpatrzenie sprawy o umorzenie...

III SA/Po 797/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-12-14

Ubezpieczeń Społecznych umorzył postępowanie w sprawie z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy o umorzenie należności z tytułu nieopłaconych składek. Jako podstawę prawną...
w postępowaniu o ponowne rozpatrzenie sprawy. Ponadto do protokołu spisanego w dniu 25 czerwca 2010 r. złożyła wniosek o umorzenie przedmiotowego postępowania. Wyjaśniając...

I SA/Kr 1566/21 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2022-05-19

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłacania należności z tytułu składek za maj 2020 r. postanawia umorzyć...
decyzję własną z dnia 22 lipca 2020 r., numer [...] o umorzeniu postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku z dnia 8 kwietnia 2020 r. o zwolnienie z opłacania należności...

I SA/Gl 71/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-08-08

stroną lub zobowiązanym) umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie tytułów wykonawczych (nr [...] oraz [...]) wystawionych na W. S. przez Zakład...
z 18 listopada 2009r. zajęto samochód osobowy marki Peugeot 206 (rok produkcji 1999)., Pismem z dnia 28 listopada 2009r. W.S. wniósł o umorzenie postępowania egzekucyjnego...

II GSK 404/12 - Wyrok NSA z 2013-05-14

) na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia [...] sierpnia 2011 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego., Sąd I instancji podał, że skarżący...
wnioskiem z [...].06.2011 r. zwrócił się o umorzenie postępowania egzekucyjnego wszczętego na podstawie tytułów wykonawczych o nr [...] i [...] z dnia [...].09.2007 r...

III SA/Po 1216/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-02-18

. na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu z dnia 28 czerwca 2013 roku, nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie dotyczącej umorzenia...
Nr [...], na podstawie art. 105 § 1 kpa w zw. z art. 123 oraz art. 30 u.s.u.s. o umorzeniu postępowania o umorzenie składek, finansowanych przez osoby ubezpieczone, niebędące...

I SA/Rz 918/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-02-10

Odział z dnia [...] sierpnia 2014 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie umorzenia składek finansowanych przez osoby ubezpieczone niebędące płatnikami...
umorzenia należności z tytułu zaległych składek a ponadto odrębnymi decyzjami umorzył jako bezprzedmiotowe postępowania w sprawie:, I. umorzenia składek finansowanych...

I SA/Kr 1238/09 - Wyrok WSA w Krakowie z 2009-11-05

z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń, Pracowniczych oraz umorzenia postępowania w pozostałej części...
, I. uchyla zaskarżoną decyzję w części dotyczącej umorzenia postępowania II. określa, iż decyzja w zaskarżonej części nie podlega wykonaniu do czasu prawomocności wyroku III...

V SA/Wa 243/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-05-23

- na podstawie art. 138 § 1 pkt 3 k.p.a. umorzył postępowanie odwoławcze w zakresie odmowy umorzenia należności z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne...
[...].06.2011 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podjął zawieszone postępowanie dotyczące złożonego przez skarżącego wniosku o umorzenie należności z tytułu nieopłaconych...

I SA/Gl 1124/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-03-11

postępowania wszczętego wnioskiem o umorzenie należności z tytułu składek., 2. Do wydania zaskarżonej decyzji doszło w następującym stanie faktycznym:, 2.1. Pismem z dnia 21...
, poz. 1585 ze zm., dalej: u.s.u.s.) umorzył postępowanie wszczęte w sprawie o umorzenie składek finansowanych przez osoby ubezpieczone nie będące płatnikami składek w kwocie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100