Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia X

I FNP 1/21 - Postanowienie NSA z 2022-12-14

o wznowienie postępowania., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, W sprawie wystąpiły przesłanki do umorzenia postępowania sądowego, a w konsekwencji wniosek...
. U. z 2022 r., poz. 329 ze zm., dalej: p.p.s.a.), sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania w sytuacji, gdy skarżący skutecznie cofnął skargę; w razie śmierci strony...

II FNP 3/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-30

grudnia 2011 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego postanawia: 1. odrzucić skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku; 2...
Izby Skarbowej w Lublinie z 30 grudnia 2011 r. w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego., 2. Od wskazanego powyżej wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego...

I ONP 40/11 - Postanowienie NSA z 2011-06-10

umorzenia postępowania o przyznanie dodatku mieszkaniowego postanawia: odrzucić skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia. A. D. wniósł skargę...
. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi; Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.; dalej: P.p.s.a.). W tej sprawie A. D. nie powołuje się na rażące naruszenie norm prawa...

II SA/Gl 632/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-01-30

632/14 w sprawie ze skargi S. P., Z. B., M. C., D. K. i Z. M. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu...
w sprawie ze skargi S. P., Z. B., M. C., D. K. i Z. M. na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu...

IV SA/Wr 337/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-09-30

niezgodności z prawem powyższego postanowienia; II. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne wszczęte wnioskiem o dokonanie wykładni powyższego postanowienia; III. odmówić...
, jest bezprzedmiotowe. Zgodnie bowiem z art. 161 § 1 pkt 3 p.p.s.a. Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe...

II FNP 3/20 - Postanowienie NSA z 2020-11-17

kasacyjną i wnosi o umorzenie postępowania kasacyjnego., Z uwagi na powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny postanowieniem 27 maja 2019 r. sygn. akt III SA/Wa 670/18...
umorzył postępowanie kasacyjne na podstawie art. 178a zd. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U z 2018 r. poz. 1302...

I SA/Lu 119/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-06-05

na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego p o s t...
Administracyjny w Lublinie oddalił skargę W. O.na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...]w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o umorzenie...

II FZ 1315/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-17

W. O. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie z dnia 30 grudnia 2011 r., nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie wniosku o umorzenie postępowania...
niezgodności z prawem jest sprawą odrębną od sprawy podatkowej, rozpatrywanej merytorycznie. Nie stanowi kontynuacji postępowania wszczętego wokół sporu, w kwestiach...

I FNP 1/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-25

Izby Skarbowej wniósł o umorzenie postępowania sądowego w sprawie., Uwzględniając wniosek organu Sąd, postanowieniem z 7 listopada 2012 r., I SA/Sz 806/12, umorzył...
Administracyjnego w Szczecinie z dnia 7 listopada 2012 r. sygn. akt I SA/Sz 806/12 umarzającego postępowanie w sprawie ze skargi V. W. na decyzję Dyrektora Izby...

I ONP 52/11 - Postanowienie NSA z 2011-10-21

Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 9 września 2011 r., sygn. akt IV SA/Wr 449/11 w zakresie umorzenia postępowania wszczętego zażaleniem A. D. w sprawie ze skargi Z. D...
, w oparciu o art. 285a ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), postanowienia Wojewódzkiego Sądu...
1   Następne >   +2   6