Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Straż pożarna X

II SA/Bd 159/05 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2005-03-23

postanawia umorzyć postępowanie . wniosła do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę na decyzję Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w T...
. nr [...] oraz umorzył postępowanie w I instancji w tym zakresie., Zgodnie z art. 161 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi...

II SA/Rz 971/05 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-06-06

postanawia umorzyć postępowanie sądowe II SA/Rz 971/05, U Z A S A D N I E N I E, R. W. wniósł skargę na postanowienie Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej...
., Z tych względów na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 P.p.s.a. Sąd postanowił umorzyć postępowanie. ...

III SA/Kr 631/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-10-28

z faktu orzeczonego wyrokiem Sądu Rejonowego warunkowego umorzenia prowadzonego przeciwko skarżącemu postępowania karnego o czyn z art. 155 kodeksu karnego (polegającego...
ze sprawą. Art. 95 ust. 6 ustawy o PSP określa bowiem przesłanki obniżenia nagrody rocznej, niemniej jednak nie dotyczy sytuacji warunkowego umorzenia postępowania. Ponadto...

IV SA/Gl 1035/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-19

umorzyć w całości postępowanie prowadzone w przedmiocie przeniesienia M.C. ze stanowiska Kierownika Sekcji Organizacyjno - Kadrowej na stanowisko Starszego Specjalisty...
. 38 ust. 2 i art. 43 ust. 1 i 2 ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. Zdaniem organu umorzenie postępowania jest niezależne od woli organu administracji publicznej...

II SA/Wa 799/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-11-28

[...] kwietnia 2008 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia statusu prawnego funkcjonariusza pożarnictwa stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji...
swoją wcześniejszą decyzję z dnia [...] marca 2008 r., którą to decyzją umorzył postępowanie wszczęte z wniosku J. R. z dnia [...] r., W uzasadnieniu organ podał...

II SA/Wa 2208/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-24

Głównym Państwowej Straży Pożarnej z dnia [...] marca 2021 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania dyscyplinarnego 1. uchyla zaskarżone orzeczenie; 2. zasądza...
[...] października 2018 r. sygn. akt [...] oraz umorzeniu postępowania dyscyplinarnego., Uzasadniając rozstrzygnięcie, Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna przy Komendancie...

III ARN 16/90 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1990-09-20

o przydziale lokalu użytkowego i umorzeniu postępowania organu I instancji na skutek rewizji nadzwyczajnej Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego (...) od wyroku Naczelnego...
decyzji organu pierwszej instancji wprost stanowi o umorzeniu postępowania w pierwszej instancji /typowa kasacja/, i z porównania tego przepisu z art. 138 par. 2...

U 8/96 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1997-08-12

./ umorzyć postępowanie. Na rozprawie 18 czerwca 1997 r. z udziałem umocowanych przedstawicieli uczestników postępowania: wnioskodawcy, Komendanta Głównego Państwowej Straży...
dodatkowymi argumentami, wnosząc jednocześnie o:, zaniechanie postępowania dowodowego i umorzenie postępowania w niniejszej sprawie na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 29...

II SA/Wa 1421/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-12-21

Pożarnej z dnia [...] czerwca 2009 r. Nr [...] w przedmiocie : odmowy stwierdzenia nieważności p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie Komendant Główny Państwowej Straży...
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z póź. zm.). umorzył postępowanie w sprawie. ...

II SA/Wa 1224/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-05-18

. 124n ustawy o Państwowej Straży Pożarnej, umorzyła - prowadzone przeciwko [...]. W. B. - postępowanie dyscyplinarne ze względu na przedawnienie odpowiedzialności...
. 632a k.p.k., zgodnie z którym w wyjątkowych przypadkach, w razie umorzenia postępowania oskarżony może ponosić w części koszty procesu. Komisja wskazała, że obwiniony...
1   Następne >   +2   +5   +10   26