Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Stopnie i tytuły naukowe X

II SA/Wa 985/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-21

2017 r., a następnie pismem z dnia [...] lutego 2018 r., strona wystąpiła o umorzenie ww. postępowania. Wniosek ten został podtrzymany przez pełnomocnika strony pismem...
z dnia [...] marca 2018 r., Rada Wydziału uchwałą z dnia [...] lutego 2018 r. nr [...] odmówiła umorzenia postępowania., Następnie, uchwałą z dnia [...] kwietnia 2018 r...

II SA/Wa 1561/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-01-17

., w którym poinformowano go, że jego wniosek z dnia [...] listopada 2016r. w sprawie umorzenia postępowania habilitacyjnego został negatywnie rozpoznany przez Prezydium Komisji...
. W uzasadnieniu Komisja wskazała, że Skarżący mógł cofnąć wniosek, co jest równoznaczne z żądaniem umorzenia postępowania habilitacyjnego, jednak właściwy na danym etapie...

II SA/Wa 46/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-04

wniosek B. S. z dnia [...] lutego 2020 r., uzupełniony pismem z dnia [...] lutego 2020 r., o umorzenie postępowania habilitacyjnego. Rada Dyscypliny [...] w głosowaniu...
, że Rada nie miała podstaw do oceny żądania umorzenia postępowania pod kątem fazy procesu, w jakim doszło do złożenia wniosku o umorzenie postępowania, a tym samym do uznania...

II SA/Wa 910/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-28

[...] w W. na orzeczenie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia [...] stycznia 2019 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zatwierdzenia stopnia doktora oddala...
znak: [...] z dnia [...] stycznia 2019 r., w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zatwierdzenia stopnia [...]., Skarga została złożona w następującym stanie...

II SA/Wa 911/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-28

[...] w W. na orzeczenie Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia [...] stycznia 2019 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zatwierdzenia stopnia doktora oddala...
znak: [...] z dnia [...] stycznia 2019 r. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zatwierdzenia stopnia [...] A. S., Skarga została złożona w następującym stanie...

I SA/Wa 1281/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-09-28

[...] marca 2008 r. nr [...] w przedmiocie odmowy awansu zawodowego postanawia: 1. umorzyć postępowanie sądowe; 2. zasądzić od Ministra Zdrowia na rzecz skarżącego S. S. kwotę...
28.04.2009 r. organ wniósł o umorzenie postępowania na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi jako bezprzedmiotowego...

II SA 983/83 - Postanowienie NSA z 1983-07-13

Społecznej z dnia 19 kwietnia 1983 r. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie nadania stopnia doktora. Tadeusz B. wniósł w dniu 14 października 1982 r. na ręce dziekana...
Wydziału, wywodząc, że w następstwie wniosku z października 1982 r. powinno nastąpić w jego sprawie wydanie decyzji o umorzeniu postępowania zgodnie z art. 105 Kpa. , Rada...

I OSK 1854/12 - Wyrok NSA z 2012-11-08

Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia [...] listopada 2011 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania 1. oddala skargę kasacyjną 2. zasądza od Centralnej Komisji...
Mikołaja Kopernika w Toruniu z [...] lutego 1995 r. o nadaniu M. K. stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk humanistycznych oraz umorzyła postępowanie w sprawie...

III SA/Gl 303/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-10-31

. 7 ustawy o szkolnictwie wyższym;, ewentualnie:, - uchylenie w całości zaskarżonej decyzji administracyjnej oraz umorzenie postępowania;, ewentualnie;, - uchylenie...
dalej idących niż uchylenie decyzji, a to stwierdzenia nieważności decyzji, umorzenia postępowania administracyjnego, zobowiązania Organu do wydania postanowienia...

I OSK 1569/17 - Wyrok NSA z 2019-03-21

i umorzenie postępowania; 2. uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Warszawie do ponownego rozpoznania; 3. zasądzenie...
, oraz odpowiedniego zastosowania przepisów k.p.a.,, 3. art. 161 § 1 pkt 3 i § 2 p.p.s.a. przez niezastosowanie tego przepisu i umorzenie postępowania., W uzasadnieniu skargi...
1   Następne >   +2   6