Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Sprawy jakości, certyfikacja, dozór X

II GSK 1529/21 - Wyrok NSA z 2021-10-26

2020 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wyrobu budowlanego niespełniającego wymagań określonych w ustawie o wyrobach budowlanych oddala skargę...
umorzenia postępowania w sprawie wyrobu budowlanego niespełniającego wymagań określonych w ustawie o wyrobach budowlanych., Sąd pierwszej instancji orzekał w następującym...

II GSK 1184/16 - Wyrok NSA z 2018-02-06

pierwszym, tj. w części dotyczącej wymierzenia kary pieniężnej w wysokości 5.500 zł za utrudnianie przeprowadzenia kontroli i umorzył postępowanie I instancji...
pieniężnej w wysokości 5.500 zł za utrudnianie przeprowadzenia kontroli, i w tym zakresie umorzył postępowanie I instancji, działając na podstawie art. 1 ust. 3 i art. 5 ust...

II GSK 1089/17 - Wyrok NSA z 2017-09-20

. i umorzył postępowanie prowadzone przez ten organ z uwagi na to, że był on organem niewłaściwym miejscowo do załatwienia sprawy. Po wydaniu tego rozstrzygnięcia postępowanie...
2015 r. uchylił powyższe postanowienie, w związku z brakiem właściwości miejscowej [...] Inspektora Nadzoru Budowlanego, oraz umorzył postępowanie. W związku z powyższym...

VI SA/Wa 1272/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-08

o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości oraz umorzenie postępowania administracyjnego., GIJHARS wystosował do Spółki wezwanie w którym wnosił o nadesłanie, celem uzupełnienia...
zaistnienia podstaw do uchylenia tej decyzji i umorzenia postępowania z uwagi na brak przesłanek do nałożenia kary pieniężnej na Skarżącą;, - art. 20 lit b...

II GSK 1606/21 - Wyrok NSA z 2021-10-29

uchylić obie zaskarżone decyzje organów i umorzyć postępowania administracyjne na mocy art. 145 § 3 p.p.s.a., bowiem organ odwoławczy, wskutek błędnej oceny stanu faktycznego...
i umorzenia postępowania administracyjnego konieczne było uchylanie w całości zaskarżonej decyzji oraz decyzji organu pierwszej instancji już wcześniej uchylonej w całości...

II SA/Po 832/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-12-19

. z o.o. reprezentowana przez pełnomocników wniosła odwołanie od ww. decyzji wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji i umorzenie postępowania w sprawie. Spółka podniosła...
powołując się na podstawę art. 156 § 1 pkt 3 k.p.a. a ewentualnie o stwierdzenie wydania jej z naruszeniem prawa i nakazanie organowi umorzenia postępowania lub uchylenie...

II GSK 551/19 - Wyrok NSA z 2022-07-05

wyrobu budowlanego, a następnie decyzją z [...] sierpnia 2017 r., nr [...] umorzył postępowanie w sprawie, bowiem jak wynika z uzasadnienia decyzji producent dobrowolnie...
) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z 27 listopada 2018 r., sygn. akt VI SA/Wa 928/18, na podstawie art...

II GSK 1560/21 - Wyrok NSA z 2021-10-29

stanowiska w sprawie., W trakcie postępowania strona zakwestionowała ocenę bezpieczeństwa produktu i zwróciła się o umorzenie postępowania administracyjnego, powołując...
Konkurencji i Konsumentów na rzecz [...] Sp. z o.o. w [...] [...] złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, objętym...

VI SA/Wa 1098/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-10-27

wskazanej w decyzji kwoty, ewentualnie o uchylenie zaskarżonej decyzji w całości i umorzenie postępowania w całości., Spółka zarzuciła zaskarżonej decyzji:, - naruszenie prawa...
., Pismem z 19 października 2016 r. [...] WIIH poinformował przedsiębiorcę E. Spółka Akcyjna z siedzibą w [...] o wszczęciu postępowania w przedmiocie obciążenia...

II GSK 1875/18 - Wyrok NSA z 2022-04-22

oraz poprzedzającej ją decyzji M. Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z dnia (...) znak (...), i umorzenie postępowania na podstawie art. 145 § 3 p.p.s.a. w zw. z art. 105 § 1...
sześćdziesiąt) złotych tytułem kosztów postępowania kasacyjnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (dalej: sąd I instancji, WSA) wyrokiem z 3 sierpnia 2018 r., sygn. akt...