Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Siły zbrojne X

II SA/Lu 931/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-03-09

[...] Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie przydziału osobnej kwatery stałej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
Mieszkaniowej z dnia [...] nr [...], w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przydziału osobnej kwatery stałej w garnizonie R.;, utrzymano w mocy decyzję organu...

II SA/Lu 405/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-02-11

Mieszkaniowej Oddział Rejonowy z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie nabycia uprawnień do zajmowanego lokalu uchyla zaskarżoną...
decyzję w całości i umorzył postępowanie I i II instancji., W uzasadnieniu tego rozstrzygnięcia wskazano, że w przedmiotowej sprawie brak było podstaw do wydania decyzji...

II SA/Lu 1438/03 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-02-04

(Dz.U. Nr l53,poz.1270), Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę-, Pismem z dnia 06.01.2004r. skarżący cofnął skargę...
wniesioną do NSA OZ w Lublinie w dniu 19.11.2003r. na uchwałę Nr [...] Rady Powiatu. Skuteczne cofnięcie skargi powoduje umorzenie postępowania, w związku z czym Sąd...

IV SA/Gl 1011/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-12-17

postanawia: umorzyć postępowanie sądowe 2, U Z A S A D N I E N I E, G. K. w dniu [...] r. złożył skargę na orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej w K. z dnia [...] r...
przed sądami administracyjnymi stanowi w § 1 pkt. 3 , że Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe, a w §...

II SA/Lu 599/03 - Wyrok WSA w Lublinie z 2004-02-13

z dnia [...] Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie przydziału osobnej kwatery stałej uchyla zaskarżoną decyzję Dyrektora Wojskowej...
starszego chorążego rezerwy M. S. od decyzji Dyrektora Terenowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Nr [...] z dnia [...] o umorzeniu postępowania w sprawie przydziału osobnej...

II SA/Wr 2053/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-11-09

Lekarskiej we W. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie uznania poborowego za zdolnego do służby wojskowej p o s t a n a w i a : I. umorzyć postępowanie...
Rejonowej Wojskowej Komisji Lekarskiej we W.., Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi /Dz.U. nr 153, poz...

II SA/Rz 691/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-10-04

wojskowej postanawia umorzyć postępowanie sądowo-administracyjne. Zaskarżoną decyzją określoną w części wstępnej postanowienia, Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego...
, iż cofnięcie skargi jest skuteczne i wiąże Sąd, przeto stosownie do art. 161 § 1 pkt 1, art. 161 § 2 i art. 16 § 2 p.p.s.a. - umorzył postępowanie sądowo-administracyjne. ...

I OSK 466/07 - Postanowienie NSA z 2007-04-26

którego w dniu [...] Minister uchylił poprzednią decyzję i umorzył postępowanie administracyjne w pierwszej instancji, na podstawie art. 127 § 3 i art. 138 § 1 pkt 2 kpa...
z tym nie ma charakteru decyzji administracyjnej. Postępowanie dotyczące jego uchylenia w trybie art. 155 kpa było zatem bezprzedmiotowe i podlegało umorzeniu, zaś wydana...

IV SA/Wr 618/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-01-31

postanawia umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. Pismem z dnia 22 października 2007 r. skierowanym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu Ł. W. wniósł...
wniesionej skargi., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Przepis art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami...

II SA/Po 5/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-04-12

. na decyzję Dowódcy Jednostki Wojskowej z dnia [...] października 2016 r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego I. stwierdza nieważność zaskarżonej...
nr [...] z dnia [...] kwietnia 2016 r. Dowódca 31 B. L. T. w P. oraz umorzył postępowanie I instancji w niniejszej sprawie., W uzasadnieniu powyższego rozstrzygnięcia...
1   Następne >   +2   +5   7