Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Scalanie gruntów X

II SA/Lu 621/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2014-03-06

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie scalenia gruntów postanawia I. umorzyć postępowanie; II. zwrócić H. S. kwotę 200...
też - na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. - postępowanie należało umorzyć., W związku z cofnięciem skargi należało jednocześnie - na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 p.p.s.a....

IV SAB/Wa 177/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-23

sprawy ze skargi J. G. na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie rozpatrzenia odwołania postanawia umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne. J. G...
postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie sądowe stało się bezprzedmiotowe. Zgodnie z art. 161 § 2 p. p. s. a. postanowienie o umorzeniu postępowania może zapaść...

I SA/Po 476/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-11-10

[...] marca 2021 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie o wznowienie postępowania oddala skargę Wyrokiem z [...] października 2020 r. o sygn. akt I SA...
ostatecznej decyzji i umorzenia postępowania, uchylił zaskarżoną decyzję., W ocenie Sądu Kolegium nie miało podstaw do wydania zaskarżonej decyzji na podstawie art. 138 § 2...

II SA/Lu 661/08 - Wyrok WSA w Lublinie z 2008-11-27

. na postanowienie Wojewody z dnia [...]r., Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania scaleniowego I. uchyla zaskarżone postanowienie; II. zasądza od Wojewody na rzecz S...
, co następuje :, Wprawdzie kpa nie precyzuje przesłanek uzasadniających umorzenie postępowania administracyjnego przed organem I instancji na podstawie art.138 § 1 pkt.2 kpa...

II SA/Rz 1219/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-03-24

r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania - postanawia - I. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne w sprawie ze skargi B. K., II. zwrócić...
nie stwierdzono zaistnienia okoliczności wyłączających skuteczność takiego cofnięcia, określonych w powołanym art. 60 zd. 3 P.p.s.a., Dlatego też orzeczono o umorzeniu postępowania...

II SA/Lu 154/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-11-19

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie scalenia gruntów...
1982 r., o scaleniu i wymianie gruntów (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749 ze zm.), Starosta C. umorzył postępowanie dotyczące scalenia gruntów obrębu R...

II OSK 2343/15 - Wyrok NSA z 2017-05-18

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania scaleniowego 1. umarza postępowanie kasacyjne ze skargi kasacyjnej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział...
. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania scaleniowego i uchylił zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Starostę W., Wyrok ten został wydany...

II SA/Ke 681/09 - Wyrok WSA w Kielcach z 2009-12-29

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania scaleniowego oddala skargę. Decyzją z dnia [...] znak...
: [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze utrzymało w mocy decyzję Starosty z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania scaleniowego., Przedmiotowe...

II SA/Op 583/16 - Wyrok WSA w Opolu z 2017-04-06

z dnia 31 sierpnia 2016 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu wymiany gruntów oddala skargę. Przedmiotem skargi wniesionej...
, umorzył postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu wymiany gruntów położonych na terenie wsi [...]., Po rozpatrzeniu odwołania M. B., Wojewoda Opolski decyzją z dnia 9...

II SA/Lu 312/09 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2009-06-22

a w i a: I. umorzyć postępowanie ze skargi K. B. II. odrzucić skargę P. B . K. B. i P. B. wnieśli do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie skargę na postanowienie Wojewody z dnia...
niedopuszczalnym cofnięcie skargi., W tej sytuacji, wobec wiążącego charakteru cofnięcia skargi, postępowanie ze skargi K. B. należało umorzyć w myśl art. 161 § 1 pkt 1 cyt...
1   Następne >   +2   +5   11