Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Samorząd terytorialny X
  • Symbol

III RN 236/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-01-08

Warunkowe umorzenie postępowania karnego za przestępstwo umyślne popełnione przez radnego nie powodowało wygaśnięcia jego mandatu, także pod rządem art. 190 ust. 1 pkt 4...
pomimo ustalenia popełnienia przestępstwa z winy umyślnej, warunkowo umorzył postępowanie karne bez orzekania kary., Rzecznik Praw Obywatelskich we wniesionej od powyższego...

II OSK 713/09 - Wyrok NSA z 2009-08-13

kk w zw. z art. 67§ 1 kk warunkowo umorzył postępowanie karne przeciwko T.T., za popełnienie czynów z art. 233 § 1 kk w zw. z art. 12 kk, wyznaczając okres próby jednego...
przez kodeks karny dla pozytywnego upływu okresu próby, wyznaczonego przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego. Wskazano, że okres próby w wypadku T.T. upłynął [...] czerwca...

OSK 235/04 - Wyrok NSA z 2004-05-25

lat od wydania wyroku, a Sąd Rejonowy w Lubinie odstąpił od wymierzenia kary i warunkowo umorzył postępowanie karne na okres jednego roku, który minął., W odpowiedzi...
umorzono postępowanie karne na okres 1 roku próby p-ko F. M., o czyn z art. z art. 216 kk. Wyrokiem skazującym nie jest w szczególności podjęcie przez właściwy Sąd wyroku...

II OSK 1979/10 - Wyrok NSA z 2010-12-01

Rejonowy w Szydłowcu warunkowo umorzył postępowanie wobec J. G., oskarżonego o czyn z art.90 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane., W dniu [...] marca 2009r. Rada...
z utratą prawa wybieralności wobec warunkowego umorzenia postępowania karnego, w sprawie przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego (art.190 ust.1 pkt 3 w zw...

II SA/Op 293/16 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-10-06

, której cena nie przekracza 20.000 zł., W odpowiedzi na skargę Gmina Izbicko, reprezentowana przez Wójta, wniosła o umorzenie postępowania przed wyznaczeniem terminu...
się do wniosku strony przeciwnej o umorzenie postępowania w sprawie., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Opolu zważył, co następuje:, Postępowanie w sprawie należało umorzyć...

II SA/Op 108/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-04-12

dziecka w żłobku postanawia 1 ) umorzyć postępowanie, 2) zasądzić od Gminy Strzelce Opolskie na rzecz Wojewody Opolskiego kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych tytułem...
, zaszło zdarzenie, które czyni wydanie wyroku zbędnym. Zaistniała zatem przesłanka umorzenia postępowania, wymieniona w art. 161 § 1 pkt 3 Prawa o postępowaniu przed sądami...

III SA/Kr 918/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-12-10

ławników do Sądu Okręgowego oraz sądów rejonowych na kadencję w latach 2004-2007 postanawia: umorzyć postępowanie sądowe UZASADNIENIE postanowienia WSA z 10 grudnia 2007r...
uznał cofnięcie skargi za skuteczne., Wobec powyższego, na podstawie art. 161 § l pkt l ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Sąd umorzył postępowanie...

III SA/Kr 921/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-12-10

ławników do Sądu Okręgowego oraz sądów rejonowych na kadencję w latach 2004-2007 postanawia: umorzyć postępowanie sądowe postanowienia WSA w Krakowie z 10 grudnia 2007r...
negatywne Sąd uznał cofnięcie skargi za skuteczne., Wobec powyższego, na podstawie art. 161 § l pkt l ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Sąd umorzył...

III SA/Kr 919/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2007-12-10

nr [...] w przedmiocie wyborów ławników do Sądu Okręgowego oraz sądów rejonowych na kadencję w latach 2004-2007 postanawia: umorzyć postępowanie sądowe UZASADNIENIE postanowienia WSA...
przed sądami administracyjnymi Sąd umorzył postępowanie sądowe, co wrażone zostało w sentencji orzeczenia. ...

II SA/Op 163/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-07-07

Miejskiej w Kietrzu z dnia 26 lutego 2009r., Nr XXXI/175/2009 w przedmiocie zamiaru likwidacji zespołu szkolno - przedszkolnego postanawia 1) umorzyć postępowanie, 2) zasądzić...
zaskarżoną uchwałę oraz o umorzenie postępowania po uchyleniu uchwały. W uzasadnieniu wskazano, że Rada Miejska odstępuje od zamiaru likwidacji Zespołu Szkolno...
1   Następne >   +2   +5   +10   100