Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba więzienna X

II SA/Sz 1219/05 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-02-22

o jej uchylenie i umorzenie postępowania. Decyzją Nr [...] z dnia [...] r. Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w [...], po rozpatrzeniu wniesionego odwołania, zaskarżoną...
, jako osoba obca, zajmowała sporny lokal bez tytułu prawnego., Od decyzji tej odwołała się I. S., wnosząc o jej uchylenie i umorzenie postępowania., I. S. opuściła sporny lokal...

II SA/Wa 2028/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-02-24

[...] września 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wznowienia postępowania dotyczącego zwolnienia ze Służby Więziennej oddala skargę. Wnioskiem...
, iż Prokuratura Rejonowa w O. umorzyła postępowanie w sprawie o sygn. akt [...] - prowadzone ad rem a nie ad personam. Tą okoliczność strona wskazała, jako potwierdzającą...

II SA/Po 12/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-05-22

Okręgowego Służby Więziennej w Poznaniu z dnia [...] listopada 2011 r. nr [...] (znak: [...]) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego; oddala skargę Dyrektor...
decyzją z dnia [...] 2011 r., nr [...], na podstawie art. 105 § 1 kpa w związku z art. 96 ust. 1 pkt. 7 ustawy o Służbie Więziennej orzekł o umorzeniu postępowania...

II SA/Wa 1591/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-15

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwolnienia z zajmowanego stanowiska i pozostawienia bez przydziału służbowego 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2...
1 k.p.a. i art. 7 ust. 3 ustawy o Służbie Więziennej, umorzył postępowanie przed organem II instancji., W uzasadnieniu organ wskazał, że w trakcie toczącego...

II SA/Sz 1371/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-12-08

niejawnym sprawy ze skargi D. P. na pismo Dyrektora Służby Więziennej w S. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania dyscyplinarnego postanawia: odrzucić...
., poz. 631), Dyrektor Zakładu Karnego w G. orzekł o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego przeciwko D. P.., Opisując przebieg postępowania w niniejszej sprawie organ...

III SA/Gd 251/07 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-09-19

). W tej sytuacji umorzenie postępowania rażąco narusza art. 105 § 1 k.p.a. Bezprzedmiotowość postępowania administracyjnego to brak przedmiotu postępowania. Przedmiotem...
, 107 § 3 k.p.a., W uzasadnieniu skarżąca podniosła, że wbrew twierdzeniom organu odwoławczego nie było podstaw do umorzenia postępowania, sprawa winna być rozstrzygnięta...

II SA/Ol 531/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-06-30

organu I instancji i umorzył postępowanie pierwszej instancji. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia wskazano, że zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996r...
2009r. Postępowanie w pierwszej instancji natomiast zostało umorzone z uwagi na jego bezprzedmiotowość w postaci zakończenia postępowania dyscyplinarnego wobec...

II SA/Ol 530/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-06-30

. uchylił ww. decyzję organu I instancji i umorzył postępowanie pierwszej instancji. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia wskazano, że zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 26...
3.935 zł. Postępowanie w pierwszej instancji natomiast zostało umorzone z uwagi na jego bezprzedmiotowość., Skargę na powyższą decyzję organu odwoławczego wywiódł...

I OSK 375/14 - Wyrok NSA z 2015-08-26

Okręgowego Służby Więziennej w [...] z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ponownego nawiązania stosunku służbowego 1. oddala...
Okręgowego Służby Więziennej w [...] z dnia [...] marca 2013 r. znak [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ponownego nawiązania stosunku służbowego., Wyrok...

IV SA/Po 908/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-03-02

. W przypadku A.Ż. granica ta została wielokrotnie przekroczona w drastyczny sposób., Postępowanie karne przeciwko por. A.Ż. zakończyło się umorzeniem. Prokurator...
nie dopatrzył się w postępowaniu funkcjonariusza znamion przestępstwa. W zakresie stwierdzenia niepopełnienia przestępstwa związany jest postanowieniem o umorzeniu postępowania...
1   Następne >   +2   +5   +10   17