Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba cywilna X

II SA/Wa 2053/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-11

Administracji Skarbowej z dnia [...] marca 2021 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania o ustalenie istnienia stosunku służby i przywrócenia do służby oddala skargę...
., nr [...], umorzył w całości postępowanie administracyjne o ustalenie istnienia stosunku służby i przywrócenie do służby M.L. zainicjowanego jego pozwem sądowym z dnia...

II SA/Rz 232/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-04-05

mianowanego - postanawia - umorzyć postępowanie. Decyzją z dnia [...] stycznia 2006 roku znak [...] Kurator Oświaty utrzymał w mocy decyzję Starosty [...] z dnia...
Oświaty wnosił o umorzenie postępowania. W uzasadnieniu organ wskazał, iż skarga okazała się zasadna. Dlatego też decyzją z dnia [...] lutego 2006 roku, znak [...] Kurator...

II SA/Op 4/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2013-02-25

wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli postanawia 1) umorzyć postępowanie, 2) zasądzić od Gminy Skarbimierz na rzecz Wojewody Opolskiego kwotę 240 (dwieście czterdzieści...
. W związku z tym wniósł o umorzenie postępowania ze skargi Wojewody Opolskiego na uchyloną uchwałę., Ustosunkowując się do odpowiedzi na skargę Wojewoda Opolski w piśmie...

II SA/Op 146/10 - Wyrok WSA w Opolu z 2010-04-13

postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 z pózn. zm.), postanowił umorzyć postępowanie odwoławcze., W uzasadnieniu wskazał, że J. M. nauczyciel Publicznego...
. jako decyzję zaległą. Jednak po szczegółowej analizie materiałów w przedmiotowej sprawie i stanu prawnego w tym zakresie organ odwoławczy postanowił umorzyć postępowanie...

IV SA/Gl 766/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-10-24

Administracji Skarbowej w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie propozycji określającej warunki zatrudnienia w ramach korpusu służby cywilnej postanawia umorzyć postępowanie...
postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., W rozpatrywanej sprawie strona skarżąca cofnęła skargę., W opinii Sądu nie zachodzą...

II SA 2677/00 - Wyrok NSA z 2001-03-28

z 19 września 2000 r., działając na podstawie art. 138 par. 1 pkt 3 Kpa, umorzył postępowanie w sprawie, podając, że co prawda według nowej ustawy o służbie cywilnej...
postępowania w sprawie uznał się jednak za organ odwoławczy w tej sprawie, w ten sposób zaprzeczając treści uzasadnienia tej decyzji o umorzeniu postępowania. Zarówno...

I OSK 517/06 - Wyrok NSA z 2007-02-09

[...] a postępowanie w sprawie umorzył. W uzasadnieniu po raz kolejny powołał się na umowy licencyjne dotyczące omawianych materiałów i wynikające z tych umów majątkowe prawa...
informacjom charakteru informacji publicznych, narusza prawo. Jej wadliwość wynika także z tego, że organ umorzył postępowanie pierwszej instancji w sytuacji, gdy ustawa...

VI SA/Wa 830/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-10-16

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia [...] lutego 2007 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie konkursu na stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu Kontroli...
[...] stycznia 2007 r. umorzył postępowanie. W uzasadnieniu organ wskazał, iż z dniem 27 października 2006 r. weszła w życie ustawa z dnia 26 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz...

I OSK 767/11 - Wyrok NSA z 2012-06-21

umorzenia postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora Departamentu Rynku Pocztowego w Urzędzie Regulacji Komunikacji i Poczty (K 73/03)., Na decyzję z dnia [...] marca 2007...
prawidłowo uznał, że istnieje bezprzedmiotowość dalszego postępowania w sprawie, dlatego też na mocy art. 105 § 1 k.p.a. postępowanie w sprawie umorzył., Zaskarżona...

I OSK 1606/06 - Postanowienie NSA z 2007-01-25

to bezprzedmiotowość postępowania, co daje dodatkową podstawę do umorzenia postępowania na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 ustawy P.p.s.a. Organ wniósł jednocześnie o ewentualne...
oddalenie skargi w wypadku, gdyby Sąd nie znalazł podstaw do umorzenia postępowania w sprawie, oraz o zasądzenie na jego rzecz kosztów postępowania., Spór w tej sprawie...
1   Następne >   3