Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Służba celna X

I OSK 1328/11 - Wyrok NSA z 2012-03-20

. F. za winnego popełnienia przestępstwa z art. 178a § 2 k.k. i warunkowo umorzono postępowanie karne tytułem próby na okres 2 lat., Skarżący w dniu [...] stycznia 2010 r...
okaże się, że przesłanki wniesienia aktu oskarżenia okazały się bezzasadne. Przepis ten przewidywał, iż w dwóch sytuacjach, a mianowicie umorzenia postępowania...

III SA/Lu 324/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-03-10

ustawy o Służbie Celnej, wskazując, że postępowanie karne prowadzone wobec niego zostało definitywnie umorzone prawomocnym wyrokiem sądu. D. F. podniósł, że ustawa o zmianie...
, iż w dwóch sytuacjach, a mianowicie umorzenia postępowania lub uniewinnienia prawomocnym wyrokiem, funkcjonariusza celnego, na jego wniosek przywraca się do służby...

II SA/Rz 859/09 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-01-22

Okręgowego w K. Wydział II Karny z dnia [...] października 2005r. sygn. akt II Ka 240/05, którym postępowanie karne warunkowo umorzono na okres dwóch lat próby. W związku...
. 2 cytowanej ustawy przewiduje, że funkcjonariusza celnego przywraca się do służby na jego wniosek w przypadku wydania wyroku uniewinniającego lub umorzenia postępowania...

II SA/Bd 196/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-06-13

w wypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego, jeżeli ścigany czyn dotyczył przestępstwa popełnianego umyślnie, ściganego z oskarżenia publicznego., W trakcie wieloletniej...
, która 'cieszy się nieposzlakowaną opinią'. Nie ulega wątpliwości, że prawomocne orzeczenie sądu, o warunkowym umorzeniu postępowania eliminuje w przypadku strony istnienie...

II SA/Bd 823/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-12-20

., mocą którego toczące się postępowanie zostało warunkowo umorzone. Organ podniósł, że w świetle art. 26 ust. 8 ustawy o Służbie Celnej, funkcjonariusza celnego...
można zwolnić w wypadku warunkowego umorzenia postępowania karnego, jeżeli ścigany czyn dotyczył przestępstwa popełnionego umyślnie, ściganego z oskarżenia publicznego. Wskazał...

II SA/Rz 925/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2006-11-28

. na decyzję Dyrektora Izby Celnej z dnia [...] sierpnia 2006 r., Nr [...] w przedmiocie zwolnienia ze służby postanawia umorzyć postępowanie sądowe. Skargą z dnia 2...
decyzję z dnia [...] sierpnia 2006 r., Nr [...] oraz umorzył postępowanie w sprawie., Konsekwencją powyższej decyzji było wystąpienie przez organ z wnioskiem o umorzenie...

I OSK 399/08 - Wyrok NSA z 2009-02-18

, jest wystarczającą przesłanką do usunięcia skarżącego z szeregów Służby Celnej. Ponadto stwierdził, iż prawomocne orzeczenie sądu o warunkowym umorzeniu postępowania...
, że warunkowe umorzenie postępowanie podlega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy po zakończeniu okresu próby i wówczas uważa się je za niebyłe, jest bezpodstawne...

II SA/Bd 195/07 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2007-04-24

lutego 2003 r. mocą, którego toczące się postępowanie karne o czyn z art. 231 k.k., zostało warunkowo umorzone na okres próby wynoszący jeden rok., Organ wskazał ponadto...
, że w świetle art. 26 ust. 8 ustawy o Służbie Celnej, funkcjonariusza celnego można zwolnić ze służby w wypadku 'warunkowego umorzenia postępowania karnego...

II SA/Ol 787/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-10-27

., po rozpatrzeniu sprawy przywłaszczenia przez J.F. powierzonego mienia, warunkowo umorzył wobec niego postępowanie karne na okres próby wynoszący 2 lata oraz zobowiązał oskarżonego...
dobre imię służby oraz stanowi naruszenie zasad etycznych zawodu celnika., We wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy J.F. podniósł, że warunkowe umorzenie postępowania...

II SA/Wa 2223/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-28

Krajowej Administracji Skarbowej z dnia [...] kwietnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stosunku służbowego oddala skargę Zaskarżoną w niniejszej...
.', 'organ pierwszej instancji') z [...] marca 2021 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia w całości - z uwagi na bezprzedmiotowość - postępowania o ustalenie istnienia...
1   Następne >   +2   +5   +10   42