Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Rzemiosło X
  • Skarżony
  • Symbol

SA/Wr 740/85 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1985-11-12

. Nie można w postępowaniu administracyjnym wywodzić niekorzystnych dla strony skutków prawnych z faktu warunkowego umorzenia postępowania karnego po pomyślnym upływie ustalonego okresu próby...
prowadzenia tej działalności, albowiem podjęte względem niej postępowanie przygotowawcze z ustawy o zwalczaniu spekulacji zostało warunkowo umorzone w dniu 11 kwietnia 1983 r...

U 4/86 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1986-12-31

Trybunał Konstytucyjny postanowił: umorzyć postępowanie w sprawie z wniosku Centralnego Związku Rzemiosła w Warszawie z dnia 23 maja 1986 r. U 4/86, na podstawie art...
ust. 1 pkt 3., Trybunał Konstytucyjny w związku z powyższym postępowanie w sprawie na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy o Trybunale Konstytucyjnym umorzył. ...

P 1/89 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1989-12-31

podatkowych /Dz.U. nr 27 poz. 111 ze zm./, postanawia Umorzyć postępowanie w sprawie. W uzasadnieniu pytania prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego stwierdził m.in....

II SA 1003/83 - Wyrok NSA z 1983-09-27

, że postępowanie w sprawie stało się bezprzedmiotowe, jednakże z faktu tego nie wyciągnął właściwych wniosków, gdyż nie wydał decyzji o umorzeniu postępowania /art. 105 par. 1...
, jeżeli w trakcie postępowania administracyjnego mocodawca cofnął pełnomocnictwo. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi Wiesława M. na decyzję Ministra Handlu...