Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Ruch drogowy X
  • Symbol

III SA/Łd 899/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-02-01

powyższy Sąd powiadomił Starostę [...] pismem z dnia 6 maja 2011 r. W konkluzji Z. S. wniósł o umorzenie postępowania administracyjnego w tej sprawie i wydanie stosownych...
decyzji., Starosta [...], działając na podstawie art. 123 i art. 124 w zw. z art. 105 k.p.a., postanowieniem z [...] znak [...] orzekł o odmowie umorzenia postępowania...

III SA/Łd 900/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-02-01

2011 r. W konkluzji Z. S. wniósł o umorzenie postępowania administracyjnego w tej sprawie i wydanie stosownych decyzji., Starosta [...], działając na podstawie art. 123...
i art. 124 w zw. z art. 105 k.p.a., postanowieniem z [...] znak [...] orzekł o odmowie umorzenia postępowania administracyjnego wszczętego zawiadomieniem z dnia 29 kwietnia...

I OSK 40/06 - Wyrok NSA z 2006-11-17

, iż oczywiste naruszenie art. 158 i art. 105 par. 1 Kpa poprzez umorzenie postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności, zamiast wydania jednej z decyzji określonych...
kwietnia 2005 r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala skargę kasacyjną. I OSK 40/06, UZASADNIENIE, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie...

III SA/Gd 941/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-03-08

[...] Sąd Rejonowy w T. warunkowo umorzył postępowanie karne prowadzone w związku z popełnieniem przestępstwa z art. 177 § 1 k.k. w dniu 9 maja 2016 r. W związku z zapadłym...
do cofnięcia uprawnień. Podała ponadto, że Sąd Rejonowy warunkowo umorzył postępowanie, nie skazał jej na żadną karę., Decyzją z dnia 15 września 2017 r., Samorządowe Kolegium...

I OSK 43/06 - Wyrok NSA z 2006-11-17

, iż oczywiste naruszenie art. 158 i art. 105 par. 1 Kpa poprzez umorzenie postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności, zamiast wydania jednej z decyzji określonych...
Prokuratora Rejonowego w L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia 19 kwietnia 2005 r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala...

I OSK 651/14 - Wyrok NSA z 2015-12-16

o umorzenie postępowania z uwagi na upływ trzech lat od zdarzenia. Organ poinformował skarżącego, że nie ma możliwości prawnych umorzenia postępowania w sprawie...
możliwości umorzenia postępowania w sprawie skierowania go na egzamin sprawdzający. W odpowiedzi na to pismo Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielopolskim...

III SA/Łd 416/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-06-11

i umorzenia postępowania uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta [...] z dnia [...] nr [...]. Decyzją z dnia [...], wydaną na podstawie art...
[...] o zarejestrowaniu za nr rej. [...] samochodu, marki Audi A4 (o nr identyfikacyjnym [...]) na wniosek H. K. zam. Ł. ul. A 27B oraz o umorzeniu postępowania w sprawie...

I OSK 44/06 - Wyrok NSA z 2006-11-17

, iż oczywiste naruszenie art. 158 i art. 105 par. 1 Kpa poprzez umorzenie postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności, zamiast wydania jednej z decyzji określonych...
naruszenie prawa i umorzyło wszczęte z urzędu postępowanie. Kolegium przyjęło, iż błędna wykładnia prawa nie była dokonana w warunkach oczywistego i niewątpliwego stanu...

I OSK 42/06 - Wyrok NSA z 2006-11-17

, iż oczywiste naruszenie art. 158 i art. 105 par. 1 Kpa poprzez umorzenie postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności, zamiast wydania jednej z decyzji określonych...
Prokuratora Rejonowego w L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia 19 kwietnia 2005 r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala...

I OSK 41/06 - Wyrok NSA z 2006-11-17

, iż oczywiste naruszenie art. 158 i art. 105 par. 1 Kpa poprzez umorzenie postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności, zamiast wydania jednej z decyzji określonych...
Prokuratora Rejonowego w L. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia 19 kwietnia 2005 r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala...
1   Następne >   +2   +5   +10   100