Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Publiczny obrót papierami wartościowymi X

II GSK 56/09 - Wyrok NSA z 2010-05-11

. sygn. akt VI SA/Wa 301/08 w sprawie ze skargi J. B. na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia [...] listopada 2007 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...
Finansowego (dalej organ ten określany będzie także skrótowo - 'KNF') z [...] listopada 2007 r., Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania z wniosku o ponowne rozpatrzenie...

II GSK 2075/11 - Wyrok NSA z 2013-02-06

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie zawiadomienia o zamiarze bezpośredniego nabycia akcji 1. oddala skargę kasacyjną, 2. zasądza...
decyzję z dnia [...] lutego 2009 r. w sprawie zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego nabycia akcji oraz umorzyła postępowanie w sprawie wszczętej zawiadomieniem...

VI SA/Wa 247/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-04-24

. na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia [...] listopada 2008 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego 1. uchyla zaskarżoną decyzję...
o umorzenie przedmiotowego postępowania w związku z realizacją przez skarżących ww. transakcji. Jednocześnie wskazano, iż zgodnie z art. 35 ust. 7 ustawy o działalności...

VI SA/Wa 1754/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-18

w dniach [... ] maja 2006 r., [...] czerwca 2006 r. i [...] kwietnia 2006 r. transakcji na akcjach spółek A. S.A. i S. S.A., - umorzenia postępowania administracyjnego...
k.p.a. wydał decyzję o umorzeniu postępowania, gdyż stało się ono bezprzedmiotowe., W skierowanym do KNF wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy strona wniosła o uchylenie...

II GSK 492/09 - Wyrok NSA z 2009-09-30

, organ - zdaniem Sądu - powinien był umorzyć postępowanie administracyjne z powołaniem się na art. 105 § 1 k.p.a., W skardze kasacyjnej Komisja Nadzoru Finansowego wniosła...
o umorzeniu postępowania na podstawie art. 105 § 1 k.p.a. ze względu na stwierdzenie przez organ administracji publicznej braku podstaw dla zastosowania sankcji...

VI SA/Wa 1706/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-04

uzasadnienia. Organ podniósł, że konieczność uchylenia decyzji z dnia [...] kwietnia 2008 r. i umorzenia postępowania w zakresie naruszenia art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy...
formalny o umorzenie postępowania ze względu na upływ terminu przedawnienia wskazanego w art. 21 § I pkt 2 i 68 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz...

II GSK 48/10 - Wyrok NSA z 2011-01-20

rozstrzygnięciem. Skoro obowiązek nie istnieje, to postępowanie powinno być umorzone, jako bezprzedmiotowe. W sprawie nie ma zagadnienia prejudycjalnego. KNF powinna określić istnienie...
o umorzeniu postępowania, które stanie się bezprzedmiotowe., III, Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Skarga kasacyjna jest nieuzasadniona., Na wstępie...

II GSK 2014/18 - Wyrok NSA z 2022-05-24

ich niezastosowaniem, a w konsekwencji brak uchylenia decyzji KNF i umorzenia postępowania w zakresie wszystkich zarzucanych skarżącej naruszeń - z uwagi na przedawnienie możliwości...
. oraz umorzenie postępowania;, 2. naruszenie przepisów prawa materialnego, które miało wpływ na wynik postępowania, a mianowicie art. 96 ust 1 ustawy o ofercie w zw...

VI SA/Wa 1921/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-08-25

analizę jej sytuacji finansowej sporządzoną na dzień 30 stycznia 2015 r. Wobec powyższego, strona wniosła o jej uchylenie decyzji i umorzenie postępowania...
twierdzeniu strony, organ nie znalazł podstawy prawnych do umorzenia postępowania (art. 105 § 1 kpa). Nie można w tym wypadku mówić o bezprzedmiotowości postępowania...

VI SA/Wa 2309/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-16

zakończonej decyzją administracyjną z dnia [...] grudnia 2010 r., wnosząc o uchylenie wskazanej wyżej decyzji w całości i umorzenie postępowania., KNF decyzją z dnia...
z dnia [...] września 2011 r. skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wnieśli A. W., A. K. i M. R., wnosząc o jej uchylenie i umorzenie postępowania...
1   Następne >   3