Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Skarżony
  • Symbol

VI SA/Wa 335/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-27

decyzją Urzędu Patentowego z dnia [...] maja 2016 r. o umorzeniu postępowania w sprawie o unieważnienie prawa ochronnego na znak towarowy [...] o nr [...] udzielonego...
Administracyjnego aktualny jest pogląd, w myśl którego w postępowaniu spornym decyzje o umorzeniu postępowania z powodu braku interesu prawnego wnioskodawcy podlegają...

II SA/Łd 139/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2015-12-28

o s t a n a w i a: - umorzyć postępowanie wywołane wnioskiem o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej. a.bł. Pismem z dnia 5 października...
z 2012 roku, poz. 270 ze zm., dalej jako: 'P.p.s.a.'), sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął wniosek., W sprawie bezsporne...

I SA/Ol 329/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-06-30

terminu do złożenia zażalenia wywiódł, że w sprawie postanowienie o umorzeniu postępowania i orzekające, o kosztach postępowania sądowego wydane zostało na posiedzeniu...
., Przekazane stronie pouczenie wraz z doręczonym odpisem postanowienia, o umorzeniu postępowania i zasądzeniu kosztów postępowania zawierało tylko pouczenie...

I SA/Ol 585/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-06-30

postępowania sądowego., W uzasadnieniu wniosku o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia wywiódł, że w sprawie postanowienie o umorzeniu postępowania i orzekające...
mu środku odwoławczym i terminie wniesienia takiego środka., Przekazane stronie pouczenie wraz z doręczonym odpisem postanowienia, o umorzeniu postępowania i zasądzeniu kosztów...

I SA/Ol 95/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-06-30

terminu do złożenia zażalenia wywiódł, że w sprawie postanowienie o umorzeniu postępowania i orzekające, o kosztach postępowania sądowego wydane zostało na posiedzeniu...
., Przekazane stronie pouczenie wraz z doręczonym odpisem postanowienia, o umorzeniu postępowania i zasądzeniu kosztów postępowania zawierało tylko pouczenie, co do przysługującego...

I SA/Ol 205/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-06-30

terminu do złożenia zażalenia wywiódł, że w sprawie postanowienie o umorzeniu postępowania i orzekające, o kosztach postępowania sądowego wydane zostało na posiedzeniu...
., Przekazane stronie pouczenie wraz z doręczonym odpisem postanowienia, o umorzeniu postępowania i zasądzeniu kosztów postępowania zawierało tylko pouczenie...

I SA/Gd 319/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-08-22

fizycznych za 2001 r. postanawia umorzyć postępowanie wywołane wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia skargi. Adwokat A. R. ustanowiona pełnomocnikiem z urzędu...
:, Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania jeżeli skarżący skutecznie cofnął wniosek (art. 161 § 1 pkt 2 w zw. z art. 64 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r...

II SA/Łd 385/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-06-29

czasowego odebrania zwierząt postanawia: umorzyć postępowanie w sprawie wniosku o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi. B.C. W dniu 29 marca 2010 r...
przed sądami administracyjnymi (Dz.U. nr 153, poz. 1270 ze zm.) Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania gdy postępowanie z innych przyczyn stało się bezprzedmiotowe...

II SA/Po 412/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-08-12

terminu do wniesienia odwołania postanawia: umorzyć postępowanie. /-/ B. Drzazga M. J., opiekun prawny skarżącego D. K. wniosła skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium...
orzekający uwzględnił skargę i usunął z obrotu prawnego zaskarżone postanowienie z dnia [...]04.2010 r. niniejsze postępowanie jako bezprzedmiotowe należało umorzyć., Zgodnie...

I SA/Ol 319/09 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2009-06-29

postanowienie o umorzeniu postępowania i orzekające, o kosztach postępowania sądowego wydane zostało na posiedzeniu niejawnym., Odwołując się do przepisu art. 140 § 1...
postanowienia, o umorzeniu postępowania i zasądzeniu kosztów postępowania zawierało tylko pouczenie, co do przysługującego prawa wniesienia kasacji., Stronie nie udzielono...
1   Następne >   +2   +5   +10   100