Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przewlekłość postępowania X
  • Skarżony
  • Symbol

III SAB/Kr 44/12 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-01-23

i jego zakończenia zgodnie z prawem po merytorycznym wyroku WSA w Warszawie',, 2. 'postępowania w przedmiocie umorzenia postępowania zainicjowanego przez skarżącego wnioskiem...
o wycofanie i umorzenie postępowania w przedmiocie przyznania prawa do równoważnika pieniężnego za brak lokalu z uwagi na rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego decyzją...

I SAB/Go 47/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-02-23

na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego zobowiązuje Naczelnika Urzędu Skarbowego do wydania w terminie 30 dni od dnia...
otrzymania przez organ odpisu prawomocnego orzeczenia Sądu, rozstrzygnięcia w przedmiocie wniosku skarżącego z [...] grudnia 2006 roku o umorzenie postępowania egzekucyjnego...

I SAB/Lu 11/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-12-16

Izby Skarbowej w Lublinie prawomocnym postanowieniem z dnia 8 września 2011r. uznał jej zarzuty za uzasadnione i umorzył postępowania egzekucyjne, prowadzone na podstawie...
aktualizacji wskazanych wyżej tytułów wykonawczych. Postanowienie to zniweczyło postępowanie egzekucyjne w całości, z mocą wsteczną. Na skutek umorzenia, po stronie...

II SAB/Wr 22/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-04-24

zwany organem II instancji lub w skrócie DWINB) decyzją Nr [...] z dnia 15 marca 2002 r. uchylił zaskarżoną decyzję i umorzył postępowanie administracyjne z uwagi...
doręczono skarżącemu). Następnie organ I instancji decyzją Nr [...] z dnia 13 sierpnia 2007 r. umorzył postępowanie administracyjne w sprawie wznowionego na wniosek skarżącego...

II SAB/Op 47/21 - Wyrok WSA w Opolu z 2021-08-24

października 2020 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny uchylił zaskarżoną decyzję w całości i umorzył postępowanie pierwszej instancji w całości. W uzasadnieniu stwierdził rażące...
i umorzył postępowanie pierwszej instancji w całości. W ocenie autora skargi oznacza to, że od 26 listopada 2020 r. OWIF pozostaje w bezczynności i przewlekłości w rozpoznaniu...

II GSK 1361/14 - Postanowienie NSA z 2014-07-30

. 270 ze zm.; powoływanej dalej jako: p.p.s.a.) umorzył postępowanie sądowoadministracyjne w sprawie ze skargi W. S. na przewlekłość postępowania Ministra Finansów...
rozstrzygnięcia w sprawie, a organ to rozstrzygnięcie wydał, to postępowanie sądowoadministracyjne należało umorzyć., II, Skargą kasacyjną W. S. zaskarżył powyższe orzeczenie...

II OPP 15/12 - Postanowienie NSA z 2012-09-13

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego postanawia: odrzucić skargę na przewlekłość postępowania Skarżący D. W. i M. W. pismem z dnia 8 sierpnia...
ze skargi D. W., M. W., M. W., J. W. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy z dnia [...] lutego 2005 r. w przedmiocie umorzenia postępowania...

II OPP 13/19 - Postanowienie NSA z 2020-01-29

Odwoławczego w K. z dnia [...] września 2018 r. znak: [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego i środowiskowych uwarunkowań zgody dla realizacji przedsięwzięcia...
postanawia: umorzyć postępowanie ze skargi na przewlekłość postępowania. W piśmie z dnia 27 listopada 2019 r. A. K., reprezentowany przez S.K. wniósł skargę na przewlekłość...

II OZ 278/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-15

. 1270 ze zm.) umorzył postępowanie w sprawie ze skargi W. D. na bezczynność Burmistrza Miasta S., natomiast zaskarżonym postanowieniem z dnia [...] grudnia 2010 r...
skarżącemu od organu także w razie umorzenia postępowania z przyczyn określonych w art. 54 § 3 P.p.s.a. - ' Organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono...

II SAB/Po 95/15 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-09-04

, umorzył postępowanie (pkt 1 sentencji), stwierdził, że bezczynność organu nie miała charakteru rażącego naruszenia prawa (pkt 2 sentencji) oraz zasądził na rzecz...
umorzenie postępowania. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu uznał równocześnie, że bezczynność organu nie miała charakteru rażącego naruszenia prawa., Odnosząc...
1   Następne >   +2   +5   +10   100