Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przejęcie mienia X

I OSK 1549/17 - Wyrok NSA z 2019-04-12

Sołeckiej Wsi [...] i Sołtysa Wsi [...] na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia [...] lipca 2015 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania 1. uchyla...
[...] lipca 2015 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego odwołania Radcy Sołeckiej od decyzji Wojewody Małopolskiego z dnia [...] maja 2010 r...

II SAB/Rz 84/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-10-07

nie podpadały pod działanie przepisów o reformie rolnej - postanawia - I. umorzyć postępowanie sądowe, II. zwrócić skarżącym solidarnie kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) tytułem...
skargi powoduje konieczność umorzenia postępowania w myśl art. 161 § 1 pkt 1 P.p.s.a., Nie stwierdzając zatem w niniejszej sprawie istnienia wymienionych w powołanym wyżej...

II SAB/Rz 85/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-10-07

nie podpadały pod działanie przepisów o reformie rolnej - postanawia - I. umorzyć postępowanie sądowe, II. zwrócić skarżącym solidarnie kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) tytułem...
go za niedopuszczalne., Skuteczne cofnięcie skargi powoduje konieczność umorzenia postępowania w myśl art. 161 § 1 pkt 1 P.p.s.a., Nie stwierdzając zatem w niniejszej sprawie istnienia...

I SA/Wa 1405/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-12-09

. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a., jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę, Sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania., W niniejszej sprawie Sąd uznał cofnięcie skargi...
za dopuszczalne i postanowił umorzyć postępowanie sądowe., Mając powyższe na uwadze Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 w zw. z art...

I SAB/Wa 415/21 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2021-12-31

przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, w przedmiocie rozpatrzenia odwołania, postanawia:, , , , umorzyć postępowanie sądowe;, zwrócić na rzecz M. P., E. D., G. B., A. R. i M...
[...] (dalej również jako: 'Wojewoda') z [...] października 2020 r., nr [...]. Aktem tym Wojewoda umorzył postępowanie w sprawie ustalenia, czy nieruchomości ujawnione w dawnej...

I SA/Wa 1496/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-03-14

należącej do S. W. Ponadto w pkt. 2 decyzji Minister umorzył postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności orzeczenia Ministra Rolnictwa z dnia [...] maja 1959 r...
się uzupełnienia decyzji co do rozstrzygnięcia w zakresie, w którym umorzono postępowanie, poprzez podanie zakresu podmiotowego oraz motywów rozstrzygnięcia...

IV SA/Wa 170/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-07-17

przez [...] i Prokuratora [...] w [...] na decyzję Ministra Finansów z dnia [...] grudnia 2019 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego 1. uchyla zaskarżoną...
Finansów z dnia [...] czerwca 2019 r., znak [...], którą umorzone zostało jako bezprzedmiotowe postępowanie administracyjne, wszczęte na wniosek Prokuratora Prokuratury...

II SA/Op 448/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-12-01

Kolegium Odwoławczego w Opolu z dnia 31 maja 2011 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji o przejęciu gospodarstwa...
maja 2011 r., Nr [...], którą utrzymano w mocy decyzję tegoż organu z dnia 31 sierpnia 2010 r. o umorzeniu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wydziału...

I OSK 2995/14 - Wyrok NSA z 2016-10-18

2013 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji 1) oddala skargę kasacyjną; 2) zasądza od Ministra Rozwoju i Finansów na rzecz K...
przyczyn niż w niej podniesione. Wskazując na uregulowania dotyczące umorzenia postępowania administracyjnego stwierdził, że organy obu instancji niewłaściwie przyjęły...

IV SA/Wa 1082/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-12

i Rozwoju Wsi z dnia [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania oddala skargę Wnioskiem z dnia 18 sierpnia 2011 r., Pani E. G., reprezentowana...
: [...] orzekającą o umorzeniu postępowania., W uzasadnieniu decyzji wskazano, że zgodnie z dyspozycją art. 2 ust. 1 lit. e dekretu PKWN, na cele reformy rolnej podlegały przejęciu...
1   Następne >   +2   +5   +10   16