Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych X

I SA/Sz 727/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-03-21

Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego w sprawie podatku od nieruchomości za [...] r. i[...] r. . 1. uchyla...
niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz.U. Nr 155, poz. 1287 ze zm.), Burmistrz Miasta i Gminy umorzył wszczęte na wniosek P. postępowanie...

II GSK 360/09 - Wyrok NSA z 2010-02-09

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany decyzji poświadczającej zgodność wyposażenia i warunków lokalowych stacji kontroli pojazdów oddala skargę...
. Sp. z o.o. z siedzibą w Z. G. na decyzję Ministra Infrastruktury z dnia [...] marca 2008 r., nr [...], w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zmiany decyzji...

II SA/Wa 1169/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-25

[...] na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W. z dnia [...] marca 2013 r. nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji i umorzenia postępowania I instancji w sprawie odmowy...
października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 856 ze zm.), uchyliło zaskarżoną decyzję w całości i umorzyło postępowanie...

I OZ 311/16 - Postanowienie NSA z 2016-04-07

Administracyjny we Wrocławiu odmówił Z. R. przyznania prawa pomocy w zakresie obejmującym ustanowienie adwokata z urzędu oraz umorzył postępowanie sądowe wszczęte wnioskiem...
lub bezczynność organu albo przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach dotyczących pomocy i opieki społecznej. W tej sytuacji postępowanie wszczęte tym wnioskiem umorzył...

III SA 955/97 - Wyrok NSA z 1998-10-15

w O. decyzją z dnia 17 lutego 1997 r. (...), powołując się na przepis art. 105 par. 1 Kpa umorzył postępowanie z wniosku Spółki stwierdzając, że postępowanie w sprawie...
1. Kodeks postępowania administracyjnego nie przewiduje wydawania odrębnego aktu administracyjnego orzekającego o tym, czy konkretna osoba jest, czy nie jest stroną...

II SA/Gd 543/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-10-23

O. G.N. w G. wystąpiły o umorzenie postępowania prowadzonego w niniejszej sprawie podnosząc, iż przedmiotowa nieruchomość znajdowała się w posiadaniu samoistnym A S.A....
tysięcy czterysta dwadzieścia siedem złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania. Decyzją nr [...] z dnia 6 czerwca 2007 r., wydaną w oparciu o art. 37a ustawy z dnia 8...

SA/Rz 2347/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2000-04-11

Skarbowej z dnia 10 kwietnia 1998 r. (...), utrzymała w mocy zaskarżoną decyzję., Z akt postępowania administracyjnego i motywów tej decyzji wynika, że Inspektor Kontroli...
postępowania i zarzucając naruszenie przepisów art. 7, art. 77 par. 1 i 4, art. 80 Kpa oraz art. 40 ustawy o zobowiązaniach podatkowych, a także art. 324 par. 1 Ordynacji...

SA/Rz 461/95 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1995-12-01

decyzję organu I instancji w części, określiła podatek dochodowy do przypisu w kwocie 1.471.676.000 zł i w tej części umorzyła postępowanie organu I instancji. Na skutek...
postępowania na żądanie Spółki skierowania wyniku kontroli na drogę postępowania w sprawach zobowiązań podatkowych, decyzją z dnia 26 sierpnia 1992 r. ustalił należny podatek...

I SA/Go 474/11 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-08-24

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia wznowionego postępowania w sprawie podatku od nieruchomości za 2001 r. postanawia 1...
się postępowania egzekucyjne. Oświadczył też, że jest żonaty i wraz z żoną wychowuje dwie córki (w wieku 15 i 12 lat). Skarżący jest właścicielem trzynastoipółhektarowej...

FSK 1479/04 - Wyrok NSA z 2005-09-01

. z art. 33 ustawy o egzekucji administracyjnej i dlatego w uwzględnieniu zarzutów Grzegorza G. postępowanie egzekucyjne zostało umorzone., Wojewódzki Sąd Administracyjny...
. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji /t.j. Dz.U. 1991 nr 36 poz. 161 ze zm./ albowiem organy podatkowe błędnie uznały, że czynność egzekucyjna niedopuszczalna z mocy...
1   Następne >   2