Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo pomocy X
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Rz 85/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-07-20

(...) grudnia 2011r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych...
wykazanych w deklaracji z dnia 8 lipca 2004r., 2) z dnia (...) grudnia 2011r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie podatku akcyzowego...

I SA/Rz 85/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2012-08-01

. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych wykazanych w deklaracji z dnia 8 lipca...
2004r., 2) z dnia (...) grudnia 2011r. nr (...) w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego...

I SA/Bk 592/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-02-29

postępowania podatkowego w zakresie odroczenia terminu rozpoczęcia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących p o s t a n a w i a Umorzyć postępowanie w zakresie zwolnienia...
Dyrektora Izby Skarbowej w B. Nr [...] z [...].10.2007 r. utrzymującą w mocy decyzję Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w B. w sprawie umorzenia postępowania podatkowego...

I SA/Wr 117/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-03-16

postanawia I. umorzyć postępowanie sądowe; II. umorzyć postępowanie w sprawie przyznania prawa pomocy. Strona skarżąca wniosła skargę na powołaną w osnowie decyzję Dyrektora...
Izby Skarbowej we W., W odpowiedzi na skargę, organ wniósł o umorzenie postępowania podnosząc, że decyzją z dnia 3 lutego 2016 r. znak [...] wydaną w trybie art. 54 § 3...

IV SA/Wr 168/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-12-02

. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia [...] stycznia 2015 r. nr [...] w przedmiocie przyznania dodatku mieszkaniowego postanawia: umorzyć postępowanie...
sądowe wszczęte wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w całości. W rozpoznawanej sprawie postanowieniem referendarza sądowego z dnia 2 kwietnia 2015 r umorzono postępowanie...

I SA/Rz 476/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2017-02-13

o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skarg K.Z. na decyzje Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] kwietnia 2016 r. -nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...
odwoławczego w sprawie podatku od towarów i usług za styczeń 2013 r., - nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie podatku od towarów i usług...

I SA/Ol 568/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-10-15

'[...]', nr '[...]' w przedmiocie umorzenia kosztów egzekucyjnych, postanawia: umorzyć postępowanie w przedmiocie wniosku o przyznanie prawa pomocy. J.G. wniósł skargę...
pismem z dnia 3 października 2013 r. (k. 26 akt sąd.) wniósł o umorzenie postępowania przed WSA Olsztyn w sprawie ze skargi na ww. postanowienie, podnosząc, iż otrzymał...

II SA/Wr 378/21 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2021-09-27

niejawnym w Wydziale II sprawy ze skargi M. T. na postanowienie Wojewody D. z dnia [...] czerwca 2021 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego...
postanawia: I. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; II. umorzyć postępowanie w przedmiocie przyznania prawa pomocy. Wojewoda D. (dalej: 'wojewoda') postanowieniem...

IV SA/Po 837/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-03-11

2008 r. sprawy ze skargi M.Ł. w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie o sygn.akt II SA/Po 1529/02 p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie w przedmiocie wniosku...
ustanowienia adwokata i umorzył postępowanie w przedmiocie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych. M.Ł. złożyła sprzeciw odnośnie umorzenia postępowania w przedmiocie wniosku...

II SA/Sz 986/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-11-05

. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu tytułu wykonawczego p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie wywołane wnioskiem Pismem z dnia [...] r. W. S. wniosła skargę...
do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na postanowienie Wojewody z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zwrotu tytułu wykonawczego...
1   Następne >   +2   +5   +10   100