Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Prawo geologiczne i górnicze X

VI SA/Wa 1746/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-22

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Ministra Środowiska z dnia [...] czerwca 2008 r., Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...
w sprawie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego postanawia 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2. zwrócić skarżącej E. Sp. z o.o....

VI SA/Wa 1773/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-09-22

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi E. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na decyzję Ministra Środowiska z dnia [...] czerwca 2008 r., Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...
w sprawie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż gazu ziemnego postanawia 1. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; 2. zwrócić skarżącej E. Sp. z o.o....

II GSK 1358/13 - Postanowienie NSA z 2014-10-02

Urzędu Górniczego z [...] kwietnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zabezpieczenia szybów oraz likwidacji szybu w byłym obszarze górniczym...
art. 105 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.), zwanej dalej: k.p.a., umorzył postępowanie...

III SA/Gl 139/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-28

postanawia: umorzyć postępowanie sądowe. W piśmie z dnia [...] r. (data wpływu do organu odwoławczego) spółka 'A' zaskarżyła opisane wyżej postanowienie, mocą...
., W odpowiedzi na skargę z [...] r. (data wpływu do Sądu) organ odwoławczy wniósł o umorzenie postępowania sądowego. Do odpowiedzi na skargę organ dołączył postanowienie...

IV SAB/Wr 29/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-09

W. z dnia [...] nr [...] odmawiającej przyznania zasiłku okresowego postanawia: umorzyć postępowanie z wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych. Skarżący w skardze złożył wniosek...
r., poz. 270 ze zm.) stanowi, że sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie stało się bezprzedmiotowe z innych przyczyn niż wymienione w pkt 1...

IV SAB/Wr 46/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-02-10

[...] nr [...] odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie odmowy przyznania zasiłku okresowego postanawia: umorzyć postępowanie z wniosku o zwolnienie...
przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.) stanowi, że sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, gdy postępowanie stało...

II SA/Rz 896/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2009-10-08

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. W. i A. W. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] lipca 2006r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania...
odwoławczego w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w części dotyczącej wydobywania kopalin bez wymaganej koncesji na skutek zażaleń M...

II GSK 1103/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-30

na eksploatację złoża kruszywa naturalnego postanawia: 1) umorzyć postępowanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym; 2) zwrócić M.G. - 'M.' wpis sądowy w wysokości 500...
Administracyjny na podstawie art. 60 i art. 161 § 1 pkt 1 i § 2 w związku z art. 193 i art. 232 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami...

III SA/Łd 966/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-02-12

Kolegium Odwoławczego w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie nielegalnego wydobywania piasków i żwiru oraz rekultywacji terenu...
ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ( Dz. U. z 2015 r. poz. 196) umorzył jako bezprzedmiotowe wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie...

III SA/Gl 624/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-11-20

. na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie ruchu zakładu górniczego (umorzenia postępowania odwoławczego) oddala skargę. Zaskarżoną...
we W. z [...] r. nr [...] , zatwierdzającej plan ruchu zakładu górniczego [...] na lata 2014 - 2016, należącego do 'B' w L. , umorzył postępowanie odwoławcze., W uzasadnieniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   16