Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy urzędów państwowych X

II FSK 1115/05 - Wyrok NSA z 2006-09-06

sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./ - zwana dalej Ord. pod. stanowiła podstawę do umorzenia postępowania., W związku z tym, w ocenie...
rozstrzygnięcia, a więc postępowanie stało się bezprzedmiotowe co prowadziło do umorzenia postępowania podatkowego przy zastosowaniu art. 208 par. 1 Ord. pod., W skardze...

I OSK 924/06 - Wyrok NSA z 2007-04-11

administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm., zwanej dalej P.p.s.a.) uchylił zaskarżoną decyzję oraz umorzył postępowanie odwoławcze. Organ podniósł, że zaskarżoną decyzją z dnia...
zawarte w skardze z dnia 19 lipca 2005 r. Podniósł, że umorzenie postępowania było konsekwencją przyjęcia, iż z uwagi na status prawny skarżącego (urzędnik państwowy...

II SA/Go 596/06 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-12-19

o uchylenie zaskarżonego orzeczenia i umorzenie postępowania dyscyplinarnego., Dyrektor Izby Celnej orzeczeniem dyscyplinarnym z [...] lutego 2005r. Nr [...] utrzymał w mocy...
i umorzenie postępowania dyscyplinarnego, ewentualnie o:, - uchylenie zaskarżonego orzeczenia i zwrócenie sprawy organowi orzekającemu do ponownego rozpoznania...

II SA/Go 481/08 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-10-14

z dnia [...] czerwca 2008 roku oraz poprzedzającego go orzeczenia Komendanta Powiatowego Policji z dnia [...] czerwca 2008 roku i umorzenie postępowania...
jej zaistnienia jest natomiast zakaz wszczynania postępowania lub nakaz umorzenia postępowania dyscyplinarnego już wcześniej wszczętego ze względu na niedopuszczalność jego dalszego...

SA/Rz 1479/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-03-02

wniósł o umorzenie postępowania sądowego w przedmiotowej sprawie ewentualnie o oddalenie skargi. Wniosek o umorzenie postępowania sadowego motywował prawomocnym skazaniem...
. wniosła o uchylenie zaskarżonej decyzji, która zdaniem skarżącej rażąco narusza przepisy ustawy o pracownikach urzędów państwowych i przepisy postępowania., Rozwijając...

II SA/Wa 1863/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-10-11

Spraw Wewnętrznych i Administracji decyzją z dnia [...] kwietnia 2010 r., wydaną na podstawie art. 105 § 1 kpa, umorzył postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia...
, że rozstrzygnięcie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Ministra Administracji i Gospodarki Przestrzennej z dnia [...] czerwca...

II SA/Rz 1199/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-02-24

poprzez uszczuplenie podatku akcyzowego i podatku VAT., W odwołaniu od decyzji z dnia [...] maja 2013 r. MH wniósł o uchylenie orzeczenia i umorzenie postępowania...
/ tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. IV. zarządza zwrot na rzecz skarżącego M. H. kwoty 200 zł /słownie: dwieście złotych/ tytułem nienależnie uiszczonego...

III ARN 93/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1996-05-14

., Skarżąca wnosiła o zawieszenie postępowania przed NSA do czasu ustosunkowania się przez Trybunał Konstytucyjny do jej prośby o podjęcie inicjatywy własnej w sprawie zbadania...
się do Trybunału Konstytucyjnego o podjęcie odpowiedniego postępowania z urzędu o stwierdzenie zgodności przedmiotowego przepisu z normami konstytucyjnymi, lecz brak jest dowodu...