Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pracownicy samorządowi X

II SA/Op 494/07 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-02-26

[...] na uchwałę Gminy [...] z dnia [...], nr [...] w przedmiocie powołania Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego postanawia umorzyć postępowanie. Przedmiotem skargi, wniesionej...
, podczas Rada podjęła kwestionowaną uchwałę bez zachowania tej procedury., W odpowiedzi na skargę Rada Gminy [...] wniosła o umorzenie postępowania z uwagi...

II OSK 2799/16 - Postanowienie NSA z 2017-10-12

na rozwiązanie umowy o pracę z radną postanawia: I. umorzyć postępowanie kasacyjne, II. zwrócić Gminie R. ze środków budżetowych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku...
o umorzeniu postępowania (art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a.)., Zgodnie z art. 193 p.p.s.a., jeżeli nie ma szczególnych przepisów postępowania przed Naczelnym Sądem...

II SA/Op 170/09 - Postanowienie WSA w Opolu z 2009-06-19

Stanu Cywilnego postanawia: umorzyć postępowanie. Przedmiotem skargi z dnia 12 czerwca 2008 r., wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu przez Wojewodę...
postępowanie, a także o jego umorzenie. Uzasadniając swoje żądanie pełnomocnik podniósł, że art. 3 nowo uchwalonej ustawy z dnia 19 września 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo...

II OZ 1224/17 - Postanowienie NSA z 2017-10-10

Administracyjny w Białymstoku odrzucił sprzeciw M. B. od postanowienia referendarza sądowego z 29 sierpnia 2017 r. o umorzeniu postępowania w zakresie zwolnienia od kosztów...
sprzeciwu od postanowienia referendarza sądowego o przyznaniu, cofnięciu, odmowie przyznania prawa pomocy albo umorzeniu postępowania w sprawie przyznania prawa pomocy...

I SA/Op 114/15 - Postanowienie WSA w Opolu z 2015-06-01

rygoru natychmiastowej wykonalności, co skutkuje umorzeniem postępowania egzekucyjnego. Na marginesie wskazać należy, że w związku z umorzeniem postępowań...
w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193)- do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie 100 zł. Na dalsze koszty jakie mogą mieć miejsce w przedmiotowej...

III SA/Łd 945/12 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-12-13

umorzył postępowanie karne wobec K. T. oskarżonej o czyn z art. 233 § 6 w zb. z art. 233 § 1 k.k. Powyższy wyrok, z zastrzeżeniem zmiany dotyczącej wyeliminowania...
o bezpośrednim wyborze wójta i Ordynacji wyborczej, bowiem przepisy Kodeksu wyborczego przyznają bierne prawo wyborcze osobom, wobec których warunkowo umorzono postępowania karne...

II SA/Bk 165/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-04-12

, tym samym uwzględnili w całości rozstrzygnięcie nadzorcze,, - umorzenie postępowania sądowego z racji jego bezprzedmiotowości, wynikającej z faktu powtórnego podjęcia...
. na rzecz Powiatu A. kwotę 240 (dwieście czterdzieści) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego. Wojewoda P. zaskarżonym rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia...

II SA/Bk 161/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-04-12

uwzględnili w całości rozstrzygnięcie nadzorcze,, - umorzenie postępowania sądowego z racji jego bezprzedmiotowości, wynikającej z faktu powtórnego podjęcia uznanej...
kosztów postępowania sądowego. Wojewoda P. zaskarżonym rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia, [...] grudnia 2006r. nr [...] na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca...

III SA/Lu 133/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-07-08

. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w L. i wniósł o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego, ponieważ zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998...
z zakresu organizacji pomocy społecznej., W trakcie prowadzonego postępowania wyjaśniającego ustalono, że J. G. nie spełnia powyższych wymagań, gdyż nie posiada 3 - letniego...

III SA/Lu 134/10 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-07-08

. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w L. i wniósł o umorzenie postępowania jako bezprzedmiotowego, ponieważ zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998...
postępowania wyjaśniającego ustalono, że J. G. nie spełnia powyższych wymagań, gdyż nie posiada 3 - letniego stażu pracy w pomocy społecznej. Tym samym osoba wskazana...
1   Następne >   2