Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Powszechny obowiązek obrony X

II OSK 1615/06 - Wyrok NSA z 2007-01-19

umorzyć postępowanie pierwszej instancji, albo przekazać sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia. Poprzestając na samym uchyleniu decyzji organu I instancji...
., którą uchylił decyzję z dnia [...] października 2000 r. Nr [...] odmawiającą stwierdzenia nieważności kwestionowanej decyzji oraz umorzył postępowanie organu I instancji...

IV SA/Gl 586/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-04-24

Sztabu Wojskowego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie powołania do zasadniczej służby wojskowej postanawia: umorzyć postępowanie. Wojskowy Komendant Uzupełnień...
decyzji., W piśmie procesowym z dnia [...]r. skarżący wniósł o umorzenie postępowania sądowoadministracyjnego, bowiem z chwilą wprowadzenia tzw. armii zawodowej...

IV SA/Wr 248/04 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-10-11

wojskowej postanawia umorzyć postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym W rozpoznawanej sprawie strona skarżąca pismem z dnia [...] r. cofnęła skargę wniesioną w dniu...
. W konsekwencji na podstawie art. 161 § l pkt l ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postępowanie wszczęte wniesieniem skargi podlega umorzeniu. ...

II SA/Bd 707/06 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2006-10-09

do zasadniczej służby wojskowej p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie Pismem z dnia 3 lipca 2006 r. A. B. złożył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargę...
2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270: z późno zm.) umorzył postępowania w sprawie. ...

IV SA/Gl 925/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2007-10-15

[...] r. o przeznaczeniu rzeczy ruchomej na rzecz obrony, cofa swą skargę i wnosi o umorzenie postępowania., Także Wojewoda w swym piśmie procesowym z dnia [...] r...
o umorzeniu postępowania sądowego działając na podstawie art. 161 §1 pkt 1 w związku z art. 60 p.p.s.a., O zwrocie kwoty [...] zł uiszczonej przez stronę w ramach wpisu...

IV SA/Wr 482/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-05-17

,, administracyjnego uwagi na fakt, iż organ odwoławczy uchylając decyzję, pierwszoinstancyjną nie orzekł co do istoty sprawy, ani nie umorzył, postępowania...
instancji, to powinien jednocześnie albo orzec co do, istoty sprawy, bądź umorzyć postępowanie pierwszej instancji, albo, przekazać sprawę organowi l instancji do ponownego...

II SA/Go 431/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2008-07-28

do umorzenia postępowania., Odnosząc się natomiast do zawartego w skardze wniosku o zasądzenie od organu zwrotu kosztów postępowania, to wskazania wymaga, iż stosownie do przepisu...
art. 201 ppsa skarżącemu przysługuje co do zasady zwrot kosztów od organu w razie umorzenia postępowania z przyczyny określonej w przepisie art. 54 § 3 ppsa. Na koszty...

II SA/Op 374/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-11-10

Sztabu Wojskowego w Opolu z dnia 22 lipca 2015 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił...
to postępowanie prowadzone w tym przedmiocie, jako bezprzedmiotowe podlegało umorzeniu., Z treścią powyższej decyzji nie zgodził się G. Z., domagając się jej uchylenia...

II SA/Wr 2496/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-05-18

I. umorzyć postępowanie sądowe; II. zwrócić M. A. połowę wpisu uiszczonego od skargi w wysokości 10 (słownie: dziesięć) złotych. Pismem z dnia 2 kwietnia 2005r. M. A. cofnął...
. 1270 ze zm.) sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę., Ponieważ skarżący pismem z dnia 2 kwietnia 2005r. cofnął...

II SA/Wr 2072/03 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2005-11-16

Komisji Lekarskiej we W. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie uznania za zdolnego do służby wojskowej postanawia I. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne, II. zwrócić...
przed sądami administracyjnymi, postępowanie wszczęte wniesieniem skargi podlega umorzeniu., O zwrocie uiszczonego wpisu od skargi Sąd orzekł na podstawie art. 97 §1 i §2 ustawy...
1   Następne >   +2   6