Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc społeczna X
  • Symbol

IV SA/Wr 428/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-02-05

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania zasiłku celowego I. oddala skargę; II. przyznaje...
zabezpieczenia 'niezbędnych potrzeb życiowych'. Organ I instancji umorzył postępowanie w sprawie udzielenia M. C. pomocy w formie zasiłku celowego, z tym uzasadnieniem...

II SA/Lu 254/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2004-06-07

sprawy ze skargi M. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [..]. Nr [..] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie wypłaty...
zasiłku stałego wyrównawczego p o s t a n a w i a umorzyć postępowanie Pismem z dnia 1 czerwca 2004 r. skarżący M. K. cofnął skargę na decyzję Nr [..] Samorządowego Kolegium...

IV SA/Wr 539/07 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2008-03-05

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w L. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie udzielenia pomocy w formie zasiłku celowego I. oddala skargę; II...
Ośrodka Pomocy Społecznej w L. orzekł o umorzeniu postępowania w sprawie udzielenia pomocy w formie zasiłku celowego z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pobytu w hotelu...

II SA/Lu 151/12 - Wyrok WSA w Lublinie z 2012-05-08

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego dotyczącego skierowania do Środowiskowego Domu Samopomocy...
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w P., działając z upoważnienia Prezydenta Miasta Puławy, wydał w dniu [...] grudnia 2011 r. decyzję, którą umorzył postępowanie...

IV SA/Po 602/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2008-02-06

Kolegium Odwoławczego w [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala skargę /-/E. Kręcichwost-Durchowska /-/G. Radzicka...
[...] r. nr [...] Prezydent Miasta [...], rozpoznając wniosek z dnia 06 października 2006 r., umorzył postępowanie w sprawie przyznania pomocy finansowej na miesiące...

IV SA/Gl 1173/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-06-02

Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania w sprawie opłaty za pobyt w pieczy zastępczej stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji...
postępowania w sprawie zmiany powyższej decyzji (omyłkowo podając datę jej wydania na [...])., W dniu [...] strona zwróciła się do organu o umorzenie wszczętego postępowania...

II SA/Sz 48/07 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2007-05-24

Odwoławczego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie przyznania pomocy społecznej I. oddala skargę, II. zasądza od Skarbu...
marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. Nr 64, poz. 593), umorzył postępowanie wszczęte wnioskiem J. C. w sprawie przyznania pomocy w formie jednego...

II SA/Bd 476/05 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2005-09-14

z dnia [...] 2005r.Nr [...] w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego postanawia umorzyć postępowanie II SA/Bd 476/05, UZASADNIENIE, Skarżąca pismem z dnia 31 sierpnia 2005r...
administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) umorzenie postępowania. ...

II SA/Sz 495/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-10-09

Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie odmowy wznowienia postępowania I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. stwierdza...
, czy też nie., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K. decyzją Nr [...] na podstawie art. 138 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego orzekło o umorzeniu postępowania...

II SA/Po 6/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2022-07-07

Odwoławczego w Poznaniu z dnia 26 października 2021 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego oddala skargę. Prezydent Miasta [...] (dalej...
sprawy: G. M. (dalej też jako strona lub skarżąca) umorzył postępowanie w części w sprawie przyznania pomocy finansowej na opłacenie zaległych faktur za prąd w kwocie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100