Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Pomoc publiczna X

V SA/Wa 2079/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-11

Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Warszawie z dnia [...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania płatności...
i w konsekwencji błędne uznanie, że Skarżąca wniosła o umorzenie postępowania administracyjnego o przyznanie płatności rolnośrodowiskowej za rok 2016. Skarżąca podniosła...

I SA/Sz 670/20 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2020-10-26

w mocy decyzję Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/ZUS Oddział w S. z dnia 19 czerwca 2020 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie rozpatrzenia wniosku...
z dnia 22 kwietnia 2020 r. o zwolnienie z opłacenia należności z tytułu składek za kwiecień 2020 r. p o s t a n a w i a: umorzyć postępowanie sądowe. Decyzją z dnia...

V SA/Wa 156/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-19

Gospodarczego SA w C. na decyzję Ministra Gospodarki z dnia [...] czerwca 2006 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie umorzenia postępowania...
restrukturyzacyjnego postanawia: umorzyć postępowanie sądowe; Pismem z dnia 13 lutego 2008 r. skarżąca cofnęła skargę ze skutkiem prawnym., Wydanie wyroku stało się w tej sytuacji...

V SA/Wa 157/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-02-19

Regionalnego Funduszu Gospodarczego SA w C. na decyzję Ministra Gospodarki z dnia [...] czerwca 2006 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie umorzenia...
postępowania restrukturyzacyjnego postanawia: umorzyć postępowanie sądowe; Pismem z dnia 13 lutego 2008 r. skarżąca cofnęła skargę ze skutkiem prawnym., Wydanie wyroku stało...

II FSK 260/05 - Wyrok NSA z 2006-01-31

Umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego w przypadku, gdy likwidacja działalności gospodarczej przez osobę fizyczną spowodowana jest zamiarem zmiany miejsca...
ze skargi Krzysztofa B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia 9 kwietnia 2004 r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego - oddala skargę...

I SAB/Gd 2/11 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2011-05-26

należności publicznoprawnych postanawia umorzyć postępowanie. Pismem z dnia 8 marca 2011 r. 'A' Sp. z o.o. w W. złożyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku...
Prezesa Zarządu 'B' z dnia 24 czerwca 2008 r. w kwocie 836.920,11 zł., Następnie pismem z dnia 15 maja 2011 r. pełnomocnik skarżącej spółki wniósł o umorzenie postępowania...

II GSK 1355/10 - Wyrok NSA z 2011-12-15

Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w T. z dnia [..] lutego 2010 r. nr [..] w przedmiocie umorzenia postępowania...
umorzenia postępowania w sprawie przyznania renty strukturalnej. Ponadto Sąd pierwszej instancji określił, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości, a także zasądził...

II FSK 117/05 - Wyrok NSA z 2006-01-11

. z dnia 16 lipca 2004 r. (...) w przedmiocie umorzenia postępowania restrukturyzacyjnego - oddala skargę kasacyjną. Wyrokiem z dnia 24 listopada 2004 r., I SA/Bd 495/04...
art. 18 ust. 7 w związku z art. 21 ust. 1a ustawy o restrukturyzacji, umorzono postępowanie restrukturyzacyjne. Wpłaconą opłatę restrukturyzacyjną zaliczono na poczet...

I SA/Sz 855/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-02-17

[...]r. nr [...]w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o zwolnienie z opłacenia należności z tytułu składek za okres od marca do maja 2020 r. uchyla...
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późn. zm.; dalej 'ustawa o przeciwdziałaniu COVID-19') umorzył postępowanie jako bezprzedmiotowe., W uzasadnieniu...

V SA/Wa 77/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-30

.[...] w W. na decyzję Ministra Sportu i Turystyki z dnia [...] listopada 2010 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie z wniosku o umorzenie należności...
w mocy decyzję własną z [...] września 2010r. o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku Polskiego Towarzystwa Społeczno-Sportowego ' [...]' z siedzibą...
1   Następne >   +2   +5   +10   37