Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatkowe postępowanie X
  • Symbol

III SA/Wa 1149/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-12-03

Dyrektora Izby Skarbowej w W. z dnia [...] stycznia 2014 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania postanowienia o umorzeniu postępowania...
o jego umorzenie., Pismem z dnia 21 maja 2013 r. Skarżąca złożyła wniosek w sprawie wydania postanowienia w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego 'wszczętego...

III SA/Wa 2936/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-26

[...] sierpnia 2015 r., nr [...] w przedmiocie uznania wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego za bezprzedmiotowy 1) uchyla zaskarżone postanowienie oraz poprzedzające...
je postanowienie Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego W. z dnia [...] lipca 2015 r. nr [...], 2) umarza postępowanie w sprawie uznania wniosku o umorzenie postępowania...

I SA/Po 51/09 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2009-02-12

Skarbowej z dnia [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego z uwagi na jego bezprzedmiotowość I. uchyla zaskarżone postanowienie i poprzedzające...
poprzez uznanie zgłoszonych zarzutów za uzasadnione oraz umorzenie postępowania zabezpieczającego., Zaskarżonemu postanowieniu pełnomocnik skarżącej spółki zarzucił...

III SA/Wa 354/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-09-14

rozpatrzenia., Pismem z dnia 31 sierpnia 2017 r. Wierzyciel skierował do organu egzekucyjnego wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego. Stwierdził, iż w sprawie...
postanowieniem z dnia [...] października 2017 r. odmówił wszczęcia postępowania, ponieważ uznał, iż nie jest uprawniony do umorzenia postępowania egzekucyjnego...

III SA/Wa 1073/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-04-19

w W. z dnia [...] stycznia 2016 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ż. prowadził postępowanie...
z [...] stycznia 2015r. Skarżący wniósł o umorzenie powyższego postępowania egzekucyjnego. W uzasadnieniu wskazał, że tytuł wykonawczy będący podstawą przeprowadzonego postępowania...

II FSK 355/10 - Wyrok NSA z 2011-08-12

złożyli wniosek o wycofanie przedmiotowego zeznania SD-3 i umorzenie prowadzonego postępowania podatkowego, składając jednocześnie zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy...
., Nr 8, poz. 60 ze zm.) - dalej zwanej Ordynacją podatkową, skutkujące umorzeniem postępowania., Dyrektor Izby Skarbowej w B. w dniu 13 maja 2009 r. wszczął z urzędu...

III SA/Wa 877/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-06

w W. z dnia [...] marca 2009 r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego 1) uchyla zaskarżoną decyzję, 2) stwierdza, że uchylona decyzja...
, umorzył postępowanie odwoławcze., Z motywów decyzji wynika, że K. K. wraz z żoną sprzedali w dniu 3 marca 2003 r. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego...

I SA/Po 649/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-10-28

Izby Skarbowej z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie uznania za nieuzasadnione zarzuty na prowadzone postępowanie...
formalnych przez zaktualizowane tytuły wykonawcze i umorzył postępowanie egzekucyjne. W trakcie toczącego się postępowania odwoławczego w przedmiocie zarzutów organ egzekucyjny...

I SA/Gd 902/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-01-07

z dnia 9 lipca 2020 r. nr [....] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wniosku o umorzenie oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z dnia 9 lipca 2020r...
Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 12 maja 2020 r. w przedmiocie umorzenia postępowania, utrzymał w mocy postanowienie organu I instancji., Powyższe rozstrzygnięcia...

I SA/Op 438/09 - Wyrok WSA w Opolu z 2009-11-18

z o. o. w C. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 10 sierpnia 2009 r., nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji o odmowie umorzenia postępowania kontrolnego...
i umorzenie postępowania wszczętego wnioskiem strony oddala skargę. Skarżąca Spółka pismem z dnia 16.04.2009r. zwróciła się do Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Opolu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100