Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Podatek od towarów i usług X

I FSK 1602/12 - Wyrok NSA z 2013-12-05

. z dnia 20 marca 2012 r. nr [...] do [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie określenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w podatku od towarów...
umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie określenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w podatku od towarów i usług., Z uzasadnienia powyższego wyroku wynika...

I FSK 1657/12 - Wyrok NSA z 2013-11-08

do tego uprawniona, gdyż jedynie formalnie występowała w obrocie gospodarczym., 1.3. Na skutek wniesionego przez stronę odwołania Dyrektor Izby Skarbowej umorzył postępowanie...
. 233 § 1 pkt 3 O.p. umorzył postępowanie odwoławcze jako bezprzedmiotowe., 2. Skarga do Sądu pierwszej instancji., 2.1. W skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...

I FSK 1061/06 - Wyrok NSA z 2007-07-12

umorzenia postępowania w sprawie restrukturyzacji należności podatkowych., 1.2. Stan sprawy przedstawiony przez Sąd I instancji:, 1/ Z. M. w dniu 15 listopada 2002 r. złożył...
dłużnika Z. M. B. w S,, 4/ w związku z tym decyzją z dnia [...] Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu umorzył postępowanie w sprawie restrukturyzacji należności...

I SA/Go 622/19 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-11-28

Izby Administracji Skarbowej [...] z dnia [...]r. nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w podatku od towarów i usług za grudzień 2009 rok oddala skargę w całości...
ponownego procedowania NUS decyzją z [...] kwietnia 2019 r. umorzył postępowanie podatkowe w zakresie podatku od towarów i usług za grudzień 2009 r. Decyzję doręczył...

I SA/Kr 398/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-05-24

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w K. z dnia 9 lutego 2018 r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia postępowania egzekucyjnego - skargę oddala - Naczelnik Urzędu...
[...] zł., Postępowanie egzekucyjne prowadzone uprzednio do majątku zobowiązanego J. K. zostało umorzone postanowieniem z dnia 31 stycznia 2017 r. na podstawie art. 59 § 2...

I FSK 625/12 - Wyrok NSA z 2013-02-27

decyzję organu pierwszej instancji i umorzyć postępowanie w sprawie. Naczelny Sąd Administracyjny w składzie: Przewodniczący Sędzia NSA Adam Bącal, Sędzia NSA Maria...
pkt 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm. - dalej: 'O.p.') wydał decyzję o umorzeniu postępowania odwoławczego...

I SA/Lu 409/04 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2005-02-18

. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi J. B. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia 7 lipca 2004 r., nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania wszczętego na wniosek...
strony w sprawie umorzenia zaległości podatkowej w podatku od towarów i usług p o s t a n a w i a : I. umorzyć postępowanie, II. zwrócić stronie kwotę [...] tytułem połowy...

I SA/Wr 568/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-08-31

, art. 208 w związku z art. 239 ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 201 ze zm., dalej: OP) umorzył postępowanie zażaleniowe...
z deklaracji złożonej przez Stronę, to wystąpiła bezprzedmiotowość postępowania zażaleniowego, co uzasadniało jego umorzenie., 2. Postępowanie sądowo-administracyjne., 1. W skardze...

I SA/Wr 566/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-08-31

. 201 ze zm., dalej: OP) umorzył postępowanie zażaleniowe., W uzasadnieniu tego postanowienia organ odwoławczy wskazał, że określenie przez Dyrektora UKS w O. decyzją...
jego umorzenie., 1. Postępowanie sądowo-administracyjne., 1. W skardze na postanowienie organu odwoławczego z [...] Skarżąca - wnosząc o jego uchylenie oraz o uchylenie postanowienia...

I SA/Sz 415/22 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2022-10-05

. Zwróciła uwagę, że po złożeniu korekty deklaracji, postępowanie podatkowe m.in. za sierpień 2016 r. zostało umorzone., Strona wskazała, że nie ma konieczności składania wraz...
-skarbowej w postępowanie podatkowe, dwie decyzje Naczelnika Z. Urzędu Celno-Skarbowego w S.: z [...] listopada 2020 r., znak: [...], [...], którą umorzono postępowanie podatkowe...
1   Następne >   +2   +5   +10   100